Ευρωπαϊκή Ένωση

«WIFI4GR» Απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις

Δημοσίευση απαντήσεων συχνών ερωτημάτων - Διευκρινίσεις

Η προθεσμία αποστολής των προτεινόμενων σημείων από τους Δήμους, σύμφωνα με την από 24/12/2021 επιστολή του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «WiFi4GR - Ανάπτυξη δημόσιων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο», παρατείνεται έως τη Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022.

Τι είναι η περιοχή ασύρματης πρόσβασης (ΠΑΠ);

H περιοχή που επιδιώκει κάθε δήμος να καλύψει, η οποία συγκεντρώνει χαρακτηριστικά, όπως ενδεικτικά:

- Ιδιαίτερα υψηλή πληθυσμιακή συγκέντρωση, δηλαδή ενδεικτικά:

  • Χώροι συνάθροισης κοινού
  • Χώροι αναμονής- μετακίνησης
  • Χώροι εκδηλώσεων
  • Σημεία Τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

- Κατανομή σε όσο δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική έκταση

Για κάθε μία από αυτές τις περιοχές,  πρέπει να υποδειχθούν στο σχετικό excel από το Δήμο τα κτίρια τα οποία θα αποτελέσουν το Σημείο Συγκέντρωσης (ΣΣ) κάθε περιοχής (τα σημεία θα αναφέρονται με τις συντεταγμένες τους longitude λ, latitude φ, σε WGS84 coordinate system-decimal degrees)

Τι είναι το σημείο ασύρματης πρόσβασης;

Σημείο Ασύρματης Πρόσβασης (ΣΑΠ) είναι το σημείο (συντεταγμένες) στο οποίο θα εγκατασταθεί συσκευή ασύρματης πρόσβασης (access point) και θα πρέπει οπωσδήποτε να μπορεί να τροφοδοτηθεί με ρεύμα, με ευθύνη του Δήμου. Για τα σχετικά σημεία εγκατάστασης (ΣΑΠ) θα αναφέρονται οι συντεταγμένες τους (longitude λ, latitude φ).

Πόσα σημεία ασύρματης πρόσβασης μπορεί να αιτηθεί ο κάθε δήμος;

Ο αναμενόμενος αριθμός Αccess Points (ΣΑΠ) που θα απαιτηθεί ανά ΠΑΠ είναι 2, ενώ δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση περισσότερων από 3. Όμως, τα σημεία ασύρματης πρόσβασης δεν απαιτείται να συμπληρωθούν σε αυτή τη φάση, καθώς ο τελικός αριθμός τους θα προκύψει μετά την επαλήθευση των σημείων από τον ανάδοχο. Αυτό που απαιτείται να συμπληρωθεί είναι ο αριθμός των ΠΑΠ που αιτείται κάθε δήμος.

Τί είναι το σημείο συγκέντρωσης;

Το Σημείο Συγκέντρωσης (ΣΣ) αποτελεί τον κεντρικό κόμβο στον οποίο συγκεντρώνεται η κίνηση των ΣΑΠ και παρέχεται πρόσβαση στο διαδίκτυο, δηλαδή το κεντρικό σημείο όπου θα βρίσκεται η γραμμή για το internet και ο «κεντρικός» εξοπλισμός. H σύνδεση θα πρέπει να παρέχει πρόσβαση με ταχύτητα 100 Mbps, εκτός αν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω τεχνικών περιορισμών, οπότε θα παρέχεται η μέγιστη δυνατή ταχύτητα.

 Ένα σημείο ασύρματης πρόσβασης μπορεί να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με το σημείο συγκέντρωσης;

ΝΑΙ. Αν ο σχεδιασμός του δικτύου προτείνει κάτι τέτοιο.

Πρέπει να αποσταλεί το μνημόνιο υπογεγραμμένο πριν την αποστολή των σημείων;

ΟΧΙ. Σε πρώτη φάση, απαιτείται να αποσταλούν, έως και την 31/01/2022,  τα σημεία που προτείνει κάθε δήμος ώστε να αξιολογηθούν και προεγκριθούν, σύμφωνα με την από 24/12/2021 επιστολή του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «WiFi4GR - Ανάπτυξη δημόσιων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο», χωρίς υποχρεωτική προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου οργάνου. Η αποστολή του υπογεγραμμένου μνημονίου, μετά από έγκριση του αρμόδιου οργάνου του δήμου, θα ακολουθήσει σε επόμενο χρόνο, μετά από επαναποστολή του σχετικού Σχεδίου Μνημονίου και ενημέρωση των Δήμων για τα προεγκεκριμένα σημεία.

Ο κατάλογος των σημείων που θα αποσταλεί πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τα επιπλέον σημεία που μπορεί ο δήμος να δικαιούται (με τεκμηρίωση ή λόγω τουριστικής περιοχής ή ορεινού δήμου);

ΝΑΙ. Τα πρόσθετα σημεία που προτείνει ο δήμος καταχωρούνται κατά σειρά προτεραιότητας προκειμένου να αξιολογηθούν.

Μπορεί ένας δήμος να αιτηθεί μέσω τεκμηρίωσης της σχετικής ανάγκης το επιπλέον 50% του αρχικού αριθμού των σημείων και, παράλληλα, να ζητήσει και τα 10 επιπλέον σημεία ως τουριστική περιοχή ή ορεινός δήμος;

ΟΧΙ. Η αίτηση μπορεί να αφορά μια από τις δύο προσαυξήσεις στα σημεία.

Μπορεί ένας δήμος να μεταφέρει σημείο (ΠΑΠ) από έναν οικισμό σε ένα άλλο;

ΝΑΙ. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του δήμου να ορίσει ποια θα είναι τα σημεία, δηλαδή οι περιοχές ασύρματης πρόσβασης (ΠΑΠ), τις οποίες προτείνει.

Σε περίπτωση που κάποιος δήμος δεν έχει την επιστολή, τι μπορεί να κάνει;

Για επαναποστολή της σχετικής επιστολής, ο δήμος μπορεί να στείλει αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση wifi4gr1@madc.gr.

Σχετικές δημοσιεύσεις