Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5044975

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας Τεχνολογίας Ανάπτυξης Καινοτομίας Συσσώρευση Τεκμηρίωση και Διάθεση Ψηφιακού Περιεχομένου Δεδομένων με διασφάλιση διαλειτουργικότητας μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης

  • Ημερομηνία Ένταξης: 26/3/2020
Διάθεση και Διατήρηση Ψηφιακού Περιεχομένου και Δεδομένων

Σκοπός της πράξης είναι η επιχειρησιακή ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τη διάθεση του περιεχομένου και των δεδομένων, για την κάλυψη νέων απαιτήσεων, υποστηριζόμενη από τεχνολογική αναβάθμιση και ενίσχυση με νέες λειτουργικότητες, της Εθνικής Ψηφιακής Υποδομής Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης Διάθεσης και Διατήρησης Ψηφιακού Περιεχομένου και Δεδομένων Επιστήμης,Τεχνολογίας, Πολιτισμού. Στόχος της Πράξης είναι η διασφάλιση της απαιτούμενης ικανότητας σε εθνικό επίπεδο, για την αντιμετώπιση στρατηγικών προκλήσεων σε ότι αφορά τη συσσώρευση περιεχομένου και δεδομένων και τη διατήρησή τους, με σκοπό την εξασφάλιση φιλικής διάχυσης της γνώσης, την ενίσχυση της επανάχρησής τους στην επιστήμη, έρευνα, εκπαίδευση, επιχειρηματικότητα και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης θα επεκταθούν οι μεγάλης κλίμακας εθνικές υποδομές για να υποστηρίξουν τις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες και τους μηχανισμούς συλλογής,συσσώρευσης,διατήρησης και διάθεσης του περιεχομένου και των δεδομένων.

Η Πράξη στοχεύει στην επέκταση και ενοποίηση των πληροφοριακών υποδομών και των μηχανισμών συλλογής, συσσώρευσης, σημειολογικής επισήμανσης, διάθεσης και διατήρησης, καθώς και στην ανάπτυξη νέων λειτουργικοτήτων στις παρεχόμενες δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες που συγκροτούν το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας που θεσμικά αναπτύσσει και λειτουργεί το ΕΚΤ.

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν με σειρά δράσεων που οργανώνονται σε έξι βασικούς άξονες:
Άξονας 1: Συνολικό πλαίσιο για την καθιέρωση κοινών προτύπων διαλειτουργικότητας και τη συσσώρευση, κεντρική διάθεση, τεκμηριωτική επιμέλεια, ασφαλή διαφύλαξη και επανάχρηση του Εθνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού και Επιστημονικού αποθέματος.
Άξονας 2: Υποδομές για χρήση από φορείς δημοσίου συμφέροντος για την απόθεση, διαχείριση και ανοικτή, προτυποποιημένη διάθεση του ψηφιακού τους περιεχομένου και των δεδομένων τους.
Άξονας 3: Οριζόντιες υποδομές τεκμηριωτικής επιμέλειας και σημασιολογικής διασύνδεσης περιεχομένου που παράγεται ή συσσωρεύεται στις υποδομές του ΕΚΤ.
Άξονας 4 Παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης
Άξονας 5 Σύστημα διαχείρισης, ασφαλούς διαφύλαξης και διατήρησης ψηφιακών αντικειμένων
Άξονας 6 Περιφερειακός Εξοπλισμός υποστήριξης Πράξης

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 3/11/2020
  • Προυπολογισμός: 2.950.000,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 2.098.120,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €