Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5049399

Ψηφιοποίηση Διαχρονικού Αρχείου Αεροφωτογραφιών της ΓΥΣ Ανάπτυξη και Παροχή Υπηρεσιών

  • Ημερομηνία Ένταξης: 1/6/2020
Το διαχρονικό αρχείο Α/Φ της ΓΥΣ, συνιστά έργο εθνικής, ιστορικής και εξελικτικής σημασίας, καθώς πέρα από την ιστορικότητά του, παρέχει τις δυνατότητες: ολοκλήρωσης της σύνταξης του Εθνικού και Δασικού Κτηματολογίου της χώρας, προστασίας των δασικών εκτάσεων από καταπατήσεις, διευθέτησης του αιγιαλού και παραλίας της χώρας, διευθέτησης ιδιοκτησιακών διαφορών μεταξύ κράτους – ιδιώτη και ιδιώτη – ιδιώτη, διευκόλυνση της απονομής δικαιοσύνης σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών, μελετών αειφόρου ανάπτυξης, κ.α. Η ΓΥΣ μέσω της Υδνσης Χορήγησης και του ηλεκτρονικού της καταστήματος, διαθέτει γεωγραφικά υλικά (Α/Φ, χάρτες, κ.α.) προς όλους, συνεισφέροντας στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο μέσω: α. Της ενίσχυσης των αναπτυξιακών προοπτικών της Χώρας, καθώς τα γεωγραφικά υλικά είναι βασικό στοιχείο αναπτυξιακής πολιτικής και η βάση σχεδιασμού όλων των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Η ΓΥΣ στηρίζει την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας μέσω του διαχρονικού αρχείου γεωγραφικών δεδομένων και της παραγωγής σύγχρονων γεωγραφικών προϊόντων. β. Της εξυπηρέτησης του πολίτη στη βάση των αρχών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των ίσων ευκαιριών πρόσβασης, καθώς με την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής, η ΓΥΣ επιτρέπει την πρόσβαση στο αρχείο δεδομένων της σε 24/7 βάση και από οποιαδήποτε περιοχή έχει πρόσβαση σε διαδίκτυο. Προσφέροντας ηλεκτρονικές υπηρεσίες επίπεδου 3-4, η ΓΥΣ έχει κάνει πράξη την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη. γ. Των αρχών της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας, καθώς μέσω του ΟΠΣ/ΓΥΣ διασφαλίζεται η διαφάνεια στην δραστηριότητα της Υπηρεσίας και την συναλλαγή της με το κοινό και υλοποιούνται οι αρχές της χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης προς όφελος των πολιτών και του προσωπικού. Με την ψηφιοποίηση του διαχρονικού αρχείου αεροφωτογραφιών της ΓΥΣ και την ανάπτυξη και παροχή ψηφιακών υπηρεσιών θα επιτευχθεί η βέλτιστη εξυπηρέτηση τόσο του πολίτη και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα σε όλη την ελληνική επικράτεια, για την ικανοποίηση αναγκών υποβολής αντιρρήσεων στους αναρτημένους προσωρινούς δασικούς χάρτες, τακτοποίησης/νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, οριοθέτησης ιδιωτικών εκτάσεων, εφαρμογής επί του εδάφους των Παραχωρητηρίων του Ελληνικού Δημοσίου, δικαστικές διεκδικήσεις λόγω καταπατήσεων, καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας κλπ. Στο πλαίσιο αυτό θα εξυπηρετηθούν και οι δημόσιοι φορείς με αρμοδιότητα στα ως άνω θέματα.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 3/11/2020
  • Προυπολογισμός: 10.800.000,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €