Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5063740

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 21/7/2020
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάλυση, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραμετροποίηση, η υλοποίηση, η εφαρμογή και η θέση σε λειτουργία ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για τη Δημόσια Διοίκηση, όπου θα σχεδιάζονται, θα εφαρμόζονται και θα παρακολουθούνται οι πολιτικές και στρατηγικές αποφάσεις σε θέματα του Ανθρώπινου Δυναμικού και θα υποστηρίζεται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και αποτίμηση της ενιαίας πολιτικής διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση. Η υλοποίηση ενιαίου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού θα εξυπηρετεί δύο βασικές ανάγκες: α) Την ανάγκη του ΥΠΔΑ, αλλά και των άλλων Υπουργείων, να έχει ποιοτικά στοιχεία για την δημόσια διοίκηση έτσι ώστε να εξυπηρετείται η λήψη αποφάσεων και η χάραξη πολιτικής β)Την ανάγκη κάθε φορέα να έχει ένα σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού που θα απαλείφει γραφειοκρατικές διαδικασίες και θα εξοικονομεί χρόνο και κόστος. Οι επιχειρησιακές περιοχές που θα καλύψει το ΣΔΑΔ για την Δημόσια Διοίκηση καθορίζονται ως εξής: o Προσλήψεις/Αποχωρήσεις/Μεταβολές o Διαχείριση Οργανωτικών και Ατομικών Στοιχείων - Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού o Αξιολόγηση Προσωπικού o Διοικητική Πληροφόρηση, επιτελικές αναφορές και υποστήριξη διοίκησης o Εκπαίδευση και Ανάπτυξη o Μητρώο Φορέων – Ψηφιακά Οργανογράμματα (Αρμοδιότητες, Έντυπα , Διαδικασίες) o Περιγράμματα Θέσεων o Κινητικότητα o Στοχοθεσία Το Σύστημα θα εγκατασταθεί κεντρικά στο νέο Κέντρο Δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης στους χώρους της Αναθέτουσας Αρχής (GCloud της ΚτΠ Α.Ε.) σε virtual machines που θα διατεθούν γι’ αυτόν τον σκοπό και θα είναι διαθέσιμο απομακρυσμένα στους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι θα υποδειχθούν και θα αποτελούν χρήστες του συστήματος. Η διαχείριση καθώς και ο έλεγχος καλής λειτουργίας του θα πραγματοποιείται από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΠΔΑ). O προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στα 4.543.314,65 ευρώ με εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης την 15η/10/2018 και διάρκεια φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 50,55 μήνες.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 1/10/2020
  • Προυπολογισμός: 12.082.674,82 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €