Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5070755

Διοικητική και Γεωχωρική Τεκμηρίωση Εκκλησιαστικών Ακινήτων που τηρούνται στο Υποσύστημα Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας της ΙΑΑ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 9/3/2021
Αντικείμενο της Πράξης είναι η πληρέστερη γεωχωρική και διοικητική τεκμηρίωση των εκκλησιαστικών ακινήτων που τηρούνται στο Υποσύστημα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (Δ.Ε.Α.Π.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Α.Α.) και η εισαγωγή των στοιχείων τεκμηρίωσης στη βάση δεδομένων, ώστε να καταστεί εφικτή η βέλτιστη διαχείρισή τους προς όφελος των πολιτών/ή και επιχειρήσεων ή και Δημόσιας Διοίκησης που διενεργούν συναλλαγές σχετικές με αυτά, και κατ’ επέκταση η βέλτιστη εκμετάλλευσή τους προς όφελος των Κοινωνικών και Προνοιακών Δράσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος με αποδέκτες πολίτες ευπαθών κυρίως ομάδων. Στο πλαίσιο αυτό θα λάβουν χώρα οι ακόλουθες τρείς (3) βασικές δράσεις: 1. Πλήρης αποδελτίωση και καταχώρηση πεδίων μεταδεδομένων για περίπου 605.000 έγγραφα (1.452.000 σελίδες), τα οποία έχουν σαρωθεί και εισαχθεί στη βάση στο πλαίσιο προηγούμενων συγχρηματοδοτούμενων δράσεων, χωρίς ωστόσο να έχουν υποστεί περαιτέρω τεκμηρίωση. 2. Σάρωση, πλήρης αποδελτίωση και καταχώρηση πεδίων μεταδεδομένων για περίπου 110.500 έγγραφα (265.000 σελίδες), τα οποία αποτελούν μέρος του φυσικού αρχείου των ακινήτων της Ε.Κ.Υ.Ο και τα οποία δεν έχουν ψηφιοποιηθεί στο πλαίσιο προηγούμενων συγχρηματοδοτούμενων δράσεων. 3. Διανυσματοποίηση περίπου 500 σαρωμένων Σχεδίων και εισαγωγή στη βάση δεδομένων, καθώς και διενέργεια 100 περίπου επιτόπιων μετρήσεων σε περιορισμένο πλήθος ειδικών περιπτώσεων.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 12/5/2021
  • Προυπολογισμός: 2.349.105,60 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €