Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5074825

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Κεντρικής Αποθήκης Δεδομένων και Πληροφοριακού Συστήματος Αναφορών και Επιχειρηματικής Ευφυΐας της ΕΕΕΠ για την Εποπτεία και τον Έλεγχο των Κατόχων Άδειας Παροχής Υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου

  • Ημερομηνία Ένταξης: 3/3/2021
Σύμφωνα με το Άρθρο 192 του ν.4635/2019, η Ε.Ε.Ε.Π., ως αρμόδια ρυθμιστική Αρχή για την εποπτεία και τον έλεγχο των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω διαδικτύου, είναι υπεύθυνη για τη συλλογή των δεδομένων που λαμβάνει από τα μέσα και υλικά διεξαγωγής και τα Πληροφοριακά Συστήματα των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου (εφεξής Κάτοχοι Άδειας), καθώς και την αποθήκευση, ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση αυτών (π.χ. δεδομένα παίκτη, παικτική δραστηριότητα, οικονομικά δεδομένα, δεδομένα παιγνίων κ.α.). Η προτεινόμενη Πράξη αφορά στη δημιουργία της τεχνολογικής υποδομής, προκειμένου η Ε.Ε.Ε.Π. να υποδεχτεί τα μεγάλου όγκου και ειδικής πολυπλοκότητας δεδομένα των Κατόχων Άδειας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις προδιαγραφές που τίθενται στους σχετικούς Κανονισμούς Παιγνίων. Η τεχνολογική υποδομή θα περιλαμβάνει: • Αναβάθμιση της υποδομής του υπολογιστικού κέντρου της Ε.Ε.Ε.Π., προκειμένου η Αρχή να υποστηρίξει τη διαχείριση του όγκου των δεδομένων που θα συλλέγονται από τα συστήματα των Κατόχων Άδειας και να τηρεί με ασφαλή τρόπο τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις [τουλάχιστον δέκα (10) έτη]. • Ανάπτυξη κεντρικής αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) για τη συλλογή, τον μετασχηματισμό, την αποθήκευση και τη διαχείριση των δεδομένων. • Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος αναφορών και επιχειρηματικής ευφυίας για την ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων των Κατόχων Άδειας. • Ανάπτυξη υποδομής αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης δεδομένων. Τα ανωτέρω συστήματα, εφαρμογές και εξοπλισμός θα είναι ανοικτά και επεκτάσιμα, ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα στην Ε.Ε.Ε.Π., να εισαγάγει, σταδιακά, και άλλους Κατόχους Άδειας, είτε από το ίδιο κανάλι διεξαγωγής (διαδίκτυο), ή από διαφορετικά κανάλια (π.χ. Καζίνο, VLTs, Παίγνια Ιπποδρόμου κ.α.). Στο πλαίσιο της ανωτέρω επέκτασης συμπεριλαμβάνεται στην προτεινόμενη Πράξη και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του συστήματος, μέσω ειδικής Σύμβασης Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ), για χρονική περίοδο ενός (1) έτους μετά την παραγωγική του λειτουργία. Μέσω της προτεινόμενης Πράξης θα αναβαθμιστεί το έργο της Ε.Ε.Ε.Π., παρέχοντάς της τη δυνατότητα να διαθέτει εργαλεία και στοιχεία (δεδομένα) που επιτρέπουν την ενιαία εποπτεία της αγοράς παιγνίων την ελληνική επικράτεια, με σκοπό τη βέλτιστη κατανόηση της αγοράς των παιγνίων στην Ελλάδα, την προάσπιση των συμφερόντων του δημοσίου, καθώς και την προστασία του κοινωνικού συνόλου. Συγκεκριμένα, με τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της Πράξης, σε επίπεδο λειτουργικότητας: • Αυτοματοποιούνται και απλουστεύονται οι διαδικασίες συλλογής, επεξεργασίας και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ της Ε.Ε.Ε.Π. και των Κατόχων Άδειας, • Επιταχύνεται ο χρόνος συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των δεδομένων και των στατιστικών αναλύσεων στους επιχειρησιακούς χρήστες της Ε.Ε.Ε.Π., • Διασφαλίζεται η ορθότητα και η ακρίβεια των δεδομένων των παραγόμενων αναφορών και στατιστικών αναλύσεων, • Δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας σύνθετων αναλύσεων με βάση τα πρωτογενή δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου και της ανίχνευσης τάσεων και εκτιμήσεων για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών επιχειρησιακής πληροφόρησης των στελεχών της Ε.Ε.Ε.Π., • Επιτυγχάνεται βέλτιστη παρουσίαση των πληροφοριών στους χρήστες του συστήματος, μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον, με εκτεταμένες δυνατότητες αναζήτησης, ανάλυσης και γραφικής αναπαράστασης των πληροφοριών, • Βελτιώνεται η ικανοποίηση και η παραγωγικότητα των στελεχών της Ε.Ε.Ε.Π., όπως και βελτιώνεται η εικόνα της Αρχής προς τρίτους φορείς (λοιπές ελεγκτικές και φορολογικές αρχές και συνεργαζόμενους φορείς), • Ενισχύεται ο ρόλος της Αρχής στους τομείς της εποπτείας και ελέγχου της αγοράς και του υπευθύνου παιχνιδιού, • Ενισχύεται η διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων και μητρώων του δημοσίου τομέα, • Περιορίζεται η εξάρτηση της Αρχής από εξωτερικούς αναδόχους για τη συντήρηση και επέκταση του συστήματος, σε βάθος χρόνου.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 12/5/2021
  • Προυπολογισμός: 1.220.160,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €