Πρόσκληση Στελέχωσης Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20/03/2013
Πρόσκληση Στελέχωσης Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000) όπως ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/3-12-2007).

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία του Βιογραφικού τους Σημειώματος και να καταθέσουν αίτημα αξιολόγησης στην ΕΥΔ ΨΣ, Μονάδα Δ’, Λέκκα 23-25, 5ος όροφος μέχρι την 30η Απριλίου 2013 και ώρες 08:00 - 15:30.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ: 213 1500582 και ώρες 08.00  έως 15.30.