Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόσκληση: ΠΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 7.3

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 - Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών στις Αγροτικές Περιοχές

  • Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020, 5:20 μμ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 7, Υπομέτρου 7.3 του ΠΑΑ 2014-2020

Προυπολογισμός: 35.000.000,00 €

Έναρξη: 1/11/2020

Λήξη: 30/12/2020

 

Καλούνται οι παρακάτω δυνητικοί δικαιούχοι:

  • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
  • ΕΥΔΕ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΥΔΕ- ΤΠΕ)

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 7, Υπομέτρου 7.3 του ΠΑΑ 2014-2020.

Το υπομέτρο 7.3 αφορά στη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση ευρυζωνικών υποδομών δικτύων NGA για την κάλυψη των αγροτικών περιοχών (βλ. λευκές NGA περιοχές-οικισμοί), συνεισφέροντας στην πρόσβαση σε γνώση, πληροφορίες και υπηρεσίες με το μικρότερο δυνατό κόστος και την ενγένει άρση του απομονωτισμού.

Με βάση Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης NGA (βλ. www.yme.gr/getfile.php?id=5836), το οποίο εκπονήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την υλοποίηση των στόχων του Ψηφιακού Θεματολογίου της ΕΕ, έχει διαμορφωθεί η δράση ULTRAFAST BROADBAND (UFBB) για την κάλυψη των αγροτικών περιοχών, οι οποίες παραμένουν «λευκές NGA» και μετά την υλοποίηση των σχεδιαζόμενων από τον ιδιωτικό τομέα επενδύσεων και του δημόσιου έργου RURAL BROADBAND.

Το φυσικό αντικείμενο της δράσης ULTRAFAST BROADBAND (UFBB) περιλαμβάνει την ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου ευρυζωνικής πρόσβασης που θα εξασφαλίζει δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 100Mbps ή τουλάχιστον 100Mbps - αναβαθμίσιμες σε 1 (ένα) gigabit. Η παρέμβαση θα υλοποιηθεί σε περιοχές με τρόπο συμπληρωματικό σε αντίστοιχες υποδομές που αναπτύσσουν ιδιώτες πάροχοι. Πρακτικά το έργο θα υλοποιηθεί με τρόπο ώστε να μην παρεμβαίνει και να μην στρεβλώνει τη λειτουργία της αγοράς και χωρίς να λειτουργεί ανασταλτικά για τις σχεδιαζόμενες ιδιωτικές επενδύσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα των επενδύσεων.

Επιλέξιμες αγροτικές περιοχές για τη δράση, σε επίπεδο Νομού (NUTS 3), θα είναι οι περιοχές οι οποίες συγκεντρώνουν τα εξής χαρακτηριστικά βάσει σχετικών Τυπολογιών της ΕΕ: είναι «Κυρίαρχα Αγροτικές Περιοχές» (ήτοι το ποσοστό του πληθυσμού κατοικεί σε αγροτικές περιοχές – οικισμούς είναι μεγαλύτερο του 50%) και ταυτόχρονα «Ορεινοί» (ήτοι το ποσοστό του πληθυσμού που διαμένει σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές υπερβαίνει το 50%) ή/και «Νησιωτικοί» (ήτοι είναι νησιά ανεξάρτητα κατηγορίας μεγέθους νησιού).

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στα σχετικά αρχεία της παρούσας δημοσίευσης.