Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόσκληση: 03_ΕΠΑΝΕΚ

ΕΡΓΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 • Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021, 10:05 πμ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Προυπολογισμός: 23.173.998,00 €

Έναρξη: 1/2/2021

Λήξη: 17/5/2021

Καλούνται οι φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους):

 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & Εποπτευόμενοι Φορείς αυτού (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ)
 • ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ)
 • ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ και Ιδρύματα αυτής
 • ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 • ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα:
  - Εποπτευόμενοι Φορείς άλλων Υπουργείων, με αρμοδιότητες στον τομέα του Πολιτισμού
  - Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με αρμοδιότητες στον τομέα του Πολιτισμού, όπως προκύπτει από τους καταστατικούς σκοπούς τους.
  - Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με αρμοδιότητες στον τομέα του Πολιτισμού, όπως προκύπτει από τους καταστατικούς σκοπούς τους.

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».
Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

1.1 Αντικείμενο της δράσης είναι η καταγραφή και ψηφιοποίηση σημαντικού ιστορικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας, η ανάπτυξη ολοκληρωμένων αποθετηρίων ψηφιακού περιεχομένου για την οργάνωση, ψηφιακή διαχείριση, αποθήκευση, αναζήτηση και προβολή μέσω της διάθεσης σε εικονικούς μουσειακούς χώρους, συλλογών ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας, από το Υπουργείο Πολιτισμού και από Φορείς Πολιτισμού που το διαθέτουν ή του οποίου έχουν την ευθύνη διατήρησης και ανάδειξης.

Ο σκοπός της δράσης είναι η διάσωση και προστασία μέσω της ψηφιοποίησης πλούσιου πολιτιστικού περιεχομένου που αφορά σε ακίνητα και κινητά μνημεία, συλλογές, τεκμήρια, αρχεία και χώρους πολιτισμού, καθώς και η περαιτέρω επιστημονική μελέτη, η ανάδειξη αυτού και η ανάπτυξη και διάθεση σχετικών ψηφιακών υπηρεσιών που θα εξυπηρετούν το ειδικό, αλλά και το ευρύ κοινό, με τη χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Για την επίτευξη των παραπάνω, και με γνώμονα την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής εξωστρέφειας του πολιτιστικού περιεχομένου, απαιτείται η συλλογή, ταξινόμηση, ψηφιοποίηση, συστηματική επιστημονική τεκμηρίωση, παραγωγή ψηφιακών παραγώγων και προβολή τους στο διαδίκτυο, καθώς και η ανάπτυξη μιας σειράς ψηφιακών εφαρμογών.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης, κάθε φορέας θα μπορεί να:
*ψηφιοποιήσει τη συλλογή που έχει στην κατοχή του, με υψηλές προδιαγραφές,
*τεκμηριώσει την ψηφιακή συλλογή με αυστηρές προδιαγραφές επιστημονικής επάρκειας,
*δημιουργήσει δομή ευρετηρίασης, απόθεσης και διάθεσης της ψηφιακής συλλογής,
*δημιουργήσει εικονικό μουσείο, μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η επίσκεψη του συνόλου του ψηφιοποιηθέντος υλικού μαζί με την τεκμηρίωσή του, με σαφή χωρική, χρονική και σημασιολογική σήμανση και αντίστοιχη δυνατότητα πλοήγησης,
*αναπτύξει ή χρησιμοποιήσει υψηλών προδιαγραφών υποδομή για την αποθήκευση του ψηφιακού υλικού, τη φιλοξενία των σχετιζομένων εφαρμογών και τη διασφάλιση πολύ υψηλών προδιαγραφών αποθήκευσης, ασφάλειας και διάθεσης του σχετικού υλικού.
Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπονται επίσης η προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για τον εμπλουτισμό και την ενθάρρυνση της διάδρασης στον χώρο έκθεσης των πολιτιστικών προϊόντων ή/και στο διαδικτυακό τόπο προβολής αυτών.
Παράλληλα, ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για τη δυνατότητα ψηφιακής πρόσβασης των ΑμΕΑ.
Το έργο θα λειτουργήσει προς όφελος:
*της προστασίας και προαγωγής των πολιτιστικών πόρων της Χώρας, και της διάσωσης και προβολής τεκμηρίων που αποτελούν μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς,
*των χρηστών των ψηφιακών υπηρεσιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω της διάθεσης πλούσιου πολιτιστικού περιεχομένου, καθώς και των επισκεπτών των φυσικών χώρων μέσω της αναβάθμισης των παρερχόμενων υπηρεσιών,
*των επαγγελματιών του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα που θα αξιοποιήσουν το ψηφιακό περιεχόμενο που θα δημιουργηθεί για την ανάπτυξη στο μέλλον νέων εφαρμογών ή εξειδικευμένων υπηρεσιών,
*της δυναμικής παρουσίας στο διαδίκτυο και της συμβολής του πολιτιστικού πλούτου στη βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδας,
*της επιστημονικής (ερευνητικής, ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής) κοινότητας, ελληνικής και διεθνούς, μέσω της έγκυρης επιστημονικής τεκμηρίωσης, της προσβασιμότητας σημαντικού τμήματος της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, αρχαίας και νεότερης, της προβολής ερευνητικού έργου και της διάθεσης πλούσιας και έγκυρης πληροφορίας,
*της αναβάθμισης του πολιτιστικού ρόλου των φορέων, του εκσυγχρονισμού τους και της ενίσχυσης του ανοικτού τους χαρακτήρα,
*της δημιουργίας προϊόντων με προστιθέμενη αξία για τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τον τουρισμό,
*της έρευνας, μέσω της πρόσβασης σε ένα ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο εξ’ αποστάσεως, ώστε ερευνητές και μελετητές να μπορούν να διεξάγουν τις εργασίες τους με αποτελεσματικότερα μέσα, οικονομία χρόνου και χωρίς τον φόβο καταστροφής ιστορικών τεκμηρίων.
Ο Δυνητικός Δικαιούχος που θα υποβάλει  αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει –εφόσον απαιτείται  ανάλογα με το αντικείμενο της πράξης- να τηρεί τα ακόλουθα:
-να προβάλλει / δημοσιεύσει το σύνολο του ψηφιοποιηθέντος υλικού ή χώρου, χωρίς να θίγονται ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας,
-να αναλάβει, με σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που θα καταθέσει προς την ΕΥΔΕ ΤΠΕ  την αποκλειστική ευθύνη για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ώστε να μην θίγονται τυχόν δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας τρίτων που σχετίζονται με την πράξη και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς διασφάλιση αυτού του σκοπού. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα προκύψει, κατά την ένταξη ή την υλοποίηση της πράξης, ευθύνη έναντι τρίτων ως προς την εκκαθάριση τυχόν δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, επέρχεται ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της πράξης,
- να αναπτύξει υπηρεσίες πρόσβασης είτε για το ευρύ κοινό είτε για εκπαιδευτικούς / ερευνητικούς σκοπούς που θα αξιοποιεί την  ψηφιοποιημένη μορφή των τεκμηρίων. Σε κάθε περίπτωση χρήσης από τον επισκέπτη του ανωτέρου υλικού, θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά οι απαιτούμενοι τίτλοι (credits) και, αν απαιτείται, θα πρέπει να λαμβάνονται οι κατά νόμο απαραίτητες αδειοδοτήσεις,
-να αναπτύξει εικονικό μουσείο, ψηφιακά αποθετήρια ή άλλες ψηφιακές εφαρμογές με το ανωτέρω περιεχόμενο (π.χ. εφαρμογές εικονικής ή επαυξημένης πραγματικότητας, ψηφιακές πολιτιστικές διαδρομές, ψηφιακές μουσειοσκευές, κλπ) στις οποίες θα περιλαμβάνεται και η τεκμηρίωσή του ανωτέρω υλικού ή χώρου με σαφή χωρική, χρονική και σημασιολογική σήμανση και αντίστοιχη δυνατότητα πλοήγησης,
-να αναπτύξει ψηφιακές υποδομές (π.χ. για την αποθήκευση του ψηφιακού υλικού, τη φιλοξενία των σχετιζομένων εφαρμογών και τη διασφάλιση πολύ υψηλών προδιαγραφών αποθήκευσης, ασφάλειας και διάθεσης του σχετικού υλικού
- να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα με υφιστάμενες υποδομές.