Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόσκληση: 05_Β_ΜΔΤ

Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΙΙ

 • Τρίτη, 11 Μαΐου 2021, 8:45 πμ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

Προυπολογισμός: 44.516.429,18 €

Έναρξη: 5/4/2021

Λήξη: 30/7/2021

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

 • 4 «Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις 11 περιφέρειες»
 • 5 «Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ»
 • 6 «Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Καλούνται οι παρακάτω δυνητικοί δικαιούχοι:

 • ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
 • ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
 • ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 • ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 • ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 • ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ
 • ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
 • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα ενταχθούν στον Θεματικό Άξονα Β΄ «Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», με σκοπό να συμβάλλουν στον Θεματικό Στόχο 2: «Βελτίωση της πρόσβασης της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών, των πληροφοριών και των επικοινωνιών» του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα».
Εν προκειμένω, οι συγκεκριμένες δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν, εντάσσονται στον Ειδικό Στόχο Β.1. «Αύξηση των φορέων και συστημάτων του δημοσίου τομέα όπου εντείνεται η χρήση αποτελεσματικών μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης», στις κατηγορίες δράσεων Β.1.1.: «Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης και λειτουργίας συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη της καλύτερης οργάνωσης και λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα» και στον Ειδικό Στόχο Β.2. «Αύξηση των υπηρεσιών και συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρέχονται προς τους πολίτες», στην κατηγορία δράσεων Β.2.1.: «Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης και λειτουργίας εργαλείων ΤΠΕ για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες». 

Ενδεικτικές παρεμβάσεις αποτελούν:

A) Επέκταση και παροχή υπηρεσιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης αιτημάτων των πολιτών, επιχειρήσεων, δημοσίων υπηρεσιών και λοιπών φορέων μέσω της διαδικτυακής πύλης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

B) Δράσεις Ψηφιακής Αναβάθμισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
B.1. Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων της Δικαιοσύνης.
B.2. Δημιουργία Εθνικών ηλεκτρονικών καταλόγων πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης.

Γ) Δράση ανάπτυξης ενός ενιαίου Συνεργατικού Καταλόγου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ).

Δ) Δράση Αναβάθμισης του Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI s) Υπουργείου Υγείας.

Ε) Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την αναβάθμιση του επιπέδου παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Ε.1. Αναμόρφωση του συστήματος Ταχυδρομικών Κωδίκων της χώρας.
Ε.2. Υποστήριξη της διαδικασίας εμπλουτισμού του ΕΜΔ και επέκταση της λειτουργικότητας του.
Ε.3. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Εθνικού Τυπογραφείου.
Ε.4. Ψηφιακή διαχείριση του εν Βενετία Αρχείου της Ελληνικής Κοινότητας.
Ε.5. Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην προστασία των παιδιών, των νέων και των ατόμων σε κίνδυνο στην Ελλάδα.
Ε.6. Ψηφιακή αναβάθμιση υπηρεσιών ιδρύματος Κόκκορη-Πιλοτικό Κέντρο e-συμβουλευτικής διαχείρισης ΑΜΕΑ, Π.ΝΟ.Υ & ατόμων με κινητικές αναπηρίες.