Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόσκληση: 05_Β_ΜΔΤ

Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΙΙ

 • Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2021, 12:20 μμ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

Προυπολογισμός: 44.516.429,18 €

Έναρξη: 5/4/2021

Λήξη: 31/12/2021

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους παρακάτω αναφερόμενους δυνητικούς δικαιούχους για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Ε.Π. "Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα" και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 Δυνητικοί Δικαιούχοι - Αποδέκτες της πρόσκλησης:

 • ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
 • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (Δ.Σ.Α.)
 • ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)
 • ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ– ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
 • ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.)
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο – ΔΗΜΗΤΡΑ)
 • ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 • ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 • ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)
 • ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 • ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ
 • ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
 • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Όλοι οι προαναφερόμενοι φορείς καθώς όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους καλούνται για υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020".

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

 • 4 «Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις 11 περιφέρειες»
 • 5 «Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ»
 • 6 «Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»

Οι κατηγορίες πράξεων που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη, αναβάθμιση, λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων που θα βελτιώσουν την οργάνωση και λειτουργία κομβικών Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και στην παροχή αναβαθμισμένων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Αυτές πρόκειται να ενταχθούν στον Θεματικό Άξονα Β΄ "Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης" και θα συμβάλλουν στη «Βελτίωση της πρόσβασης της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών, των πληροφοριών και των επικοινωνιών» του Θεματικού Στόχου 2.

Ενδεικτικές παρεμβάσεις της πρόσκλησης:

A) Επέκταση και παροχή υπηρεσιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης αιτημάτων των πολιτών, επιχειρήσεων, δημοσίων υπηρεσιών και λοιπών φορέων μέσω της διαδικτυακής πύλης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

B) Δράσεις Ψηφιακής Αναβάθμισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

B.1. Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων της Δικαιοσύνης.

B.2. Δημιουργία Εθνικών ηλεκτρονικών καταλόγων πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης.

Γ) Δράση ανάπτυξης ενός ενιαίου Συνεργατικού Καταλόγου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ).

Η ανάπτυξη ενιαίου Συνεργατικού Καταλόγου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) και των 46 Δημόσιων Βιβλιοθηκών (ΔΒ) που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας στοχεύει στη δημιουργία ενός ενιαίου διασυνδεδεμένου καταλόγου, ο οποίος θα αντικαταστήσει τους τοπικούς καταλόγους των Δημοσίων Βιβλιοθηκών και θα αποτελεί το κεντρικό σημείο πρόσβασης για όλα τα τεκμήρια που διαθέτουν οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες.

Ο ενιαίος κατάλογος θα διασυνδεθεί με δεδομένα από άλλες επιστημονικές και πολιτισμικές κοινότητες στον Παγκόσμιο Ιστό με την αξιοποίηση τεχνολογιών συνδεδεμένων δεδομένων( linked Data).

Δ) Δράση Αναβάθμισης του Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI s) Υπουργείου Υγείας.

Η παρέμβαση αφορά στην ανάπτυξη μιας Πλατφόρμας Συλλογής Δεδομένων από τα 129 Δημόσια Νοσοκομεία και όλα τα κέντρα υγείας της χώρας. Το έργο περιλαμβάνει δεδομένα για το σύνολο των λειτουργικών και οικονομικών δεδομένων λειτουργίας των Μονάδων Υγείας και συνδέεται, επεκτείνει και αναβαθμίζει το υφιστάμενο Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας του Υπουργείου Υγείας.

Ε) Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την αναβάθμιση του επιπέδου παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ε.1. Αναμόρφωση του συστήματος Ταχυδρομικών Κωδίκων της χώρας.

Ε.2. Υποστήριξη της διαδικασίας εμπλουτισμού του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών και επέκταση της λειτουργικότητας του.

Ε.3. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Εθνικού Τυπογραφείου.

Ε.4. Ψηφιακή διαχείριση του εν Βενετία Αρχείου της Ελληνικής Κοινότητας.

Ε.5. Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην προστασία των παιδιών, των νέων και των ατόμων σε κίνδυνο στην Ελλάδα.

Ε.6. Ψηφιακή αναβάθμιση υπηρεσιών ιδρύματος Κόκκορη-Πιλοτικό Κέντρο e-συμβουλευ-τικής διαχείρισης ΑμεΑ, Π.ΝΟ.Υ & ατόμων με κινητικές αναπηρίες.

E.7 Απλούστευση και Ψηφιοποίηση υπηρεσιών και προγραμμάτων Ι.ΝΕ.ΔΙ.Μ. και δημιουργία ηλεκτρονικού αποθετηρίου (e-ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

ΣΤ. Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα     (ΠΣ ΔΕΑΤ)

Η Δράση αφορά στη διασύνδεση μέσω διαλειτουργικότητας των υφιστάμενων διαχειριστικών εφαρμογών που αφορούν τους διενεργούμενους ελέγχους, καθώς και τα μητρώα του ΥΠΑΑΤ και των εποπτευόμενων φορέων του. Για το σκοπό αυτό θα αναπτυχθεί ψηφιακή υποδομή προς την κατεύθυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των ελέγχων για το σύνολο των υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ και τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων τους σε ενιαία αποθήκη δεδομένων.

Ζ. Αθωνικό Ψηφιακό Κτηματογραφικό αποθετήριο Μετοχίων Αγίου Όρους

Η δράση αφορά στη δημιουργία ψηφιακής κτηματογραφικής πλατφόρμας με γεοχωρική αναφορά και πλήρη τεκμηρίωση του ψηφιακού φακέλου των Μετοχίων του Αγίου Όρους εντός και εκτός Ελλάδος.

Η. Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Ιστορίας e-ΕΦΚΑ

Η δράση αφορά στην ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας e-ΕΦΚΑ και ειδικότερα του χαρτώου αρχείου πρώην Φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του τέως ΕΦΚΑ και του τέως ΕΤΕΑΕΠ αντίστοιχα, που σήμερα έχουν ενταχθεί στον e-ΕΦΚΑ, με κύριο στόχο την επιτάχυνση απονομής σύνταξης σε ασφαλισμένους, οι οποίοι πλησιάζουν στην ηλικία συνταξιοδότησης και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Θ. Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Η δράση αφορά στον εκσυγχρονισμός και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της ΕΕΤΤ, μέσω των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), για τον μετασχηματισμό των υφιστάμενων διαδικασιών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, προκειμένου η Διοίκηση να καταστεί αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη, εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου και την προαγωγή της ενεργού συμμετοχής των πολιτών.

Ι. Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης λειτουργίας και διαχείρισης αιτημάτων και αναγκών για τα κτίρια ευθύνης του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης

Η Δράση αφορά στην παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων ευθύνης του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης με τη χρήση καινοτόμων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

ΙΑ. Ψηφιακός μετασχηματισμός του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ) και Ψηφιακές Δράσεις για τη Διάσωση, Προβολή και Αξιοποίηση του Πολιτιστικού του Αποθέματος

Η δράση αφορά στην ψηφιακή αναβάθμιση του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ) τόσο σε επίπεδο συστημάτων που θα διευκολύνουν τη ροή εργασίας και θα αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες του ΟΜΜΑ προς το κοινό, όσο και σε επίπεδο εφαρμογών/παραγωγών και εξοπλισμού για την παροχή των προσφερομένων πολιτιστικών υπηρεσιών. Η δράση συμβάλει στην ανάπτυξη του ίδιου του οργανισμού, την ενίσχυση της εξωστρέφειάς του και την διεύρυνση του κοινού, με την προσέλκυση νέων ομάδων και τη διείσδυσή του στο διεθνές κοινό που επισκέπτεται τη χώρα μας.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων παρέχονται στα σχετικά αρχεία της πρόσκλησης