Ψηφιακή Σύγκλιση
Ιστορίες ανάδειξης της επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας
Παρασκεή 21 Νοεμβρίου 2014, Athens Ledra Hotel
Περισσότερα

Ιστορίες ανάδειξης της επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη
της ψηφιακής οικονομίας

 • Η πολιτική συνοχής που χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι μια δυναμική επενδυτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την προώθηση μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης των ευρωπαϊκών περιφερειών, μέσω της άρσης των εμποδίων ανάπτυξης και διευκόλυνσης της διαρθρωτικής προσαρμογής. Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής συνοχής μπορούν να παίξουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία.


  Η Πρωτοβουλία JEREMIE αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά κεφάλαια, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητάς τους.

 • Κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, η πρωτοβουλία JEREMIE:

  • λειτούργησε ως μέσον μετάβασης από τις εφάπαξ κοινοτικές επιδοτήσεις στη χρήση επιστρεπτέων ενισχύσεων και την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων, ως εχέγγυο βιωσιμότητας των αναλαμβανόμενων επενδύσεων,
  • συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα", "Ψηφιακή Σύγκλιση", καθώς και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων "Μακεδονία – Θράκη", "Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου", "Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος" και "Αττική".
 • Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας πραγματοποιείται με τη σύσταση ενός Ταμείου Χαρτοφυλακίου (JEREMIE Holding Fund) με διαχειριστή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), που λειτουργεί ως κεντρικός φορέας διοχέτευσης των πόρων (fund of funds). Η διοχέτευσή τους προς τις ΜΜΕ διενεργήθηκε από Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς και Εξειδικευμένους Φορείς (Financial Intermediaries).


  Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως αρμόδιος φορέας για τη στρατηγική της ψηφιακής ανάπτυξης, στηρίζει την ταχεία μεγέθυνση του οικοσυστήματος της ψηφιακής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα μέσω της δημιουργίας τεσσάρων (4) Ταμείων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών, που συστήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), με πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" και μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων.

 • Οι επιχειρήσεις που παρατίθενται στη συνέχεια αποτελούν νεοφυείς καινοτόμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη από τα προαναφερόμενα Ταμεία Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών.


  Σημαντικό αποτέλεσμα του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών JEREMIE είναι τόσο η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων όσο και η δημιουργία ομάδων Διαχειριστών Κεφαλαίων (fund managers) στη χώρα μας, εξειδικευμένων στον χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την τόνωση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.


  Οι επενδύσεις στις παρακάτω νεοφυείς ψηφιακές επιχειρήσεις (start-ups) πραγματοποιήθηκαν είτε στο στάδιο της Σποράς ("Seed Technology ICT Funds") είτε στο στάδιο της Εκκίνησης ("Early Stage ICT Venture Capital Fund").

Υλικό από την Εκδήλωση

Κατεβάστε την παρουσίαση των επενδύσεων σε pdf.

Δείτε τις επιχειρήσεις.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου της εκδήλωσης.

Κατεβάστε τις παρουσιάσεις της εκδήλωσης.

Δείτε σχόλια από την εκδήλωση στο Twitter:
#ictjeremie

Δείτε το video της εκδήλωσης:
ελληνικά / αγγλικά

Φωτογραφίες

Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών

JEREMIE Openfund II

Συγχρηματοδοτούμενες Επιχειρήσεις

Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών

Piraeus JEREMIE Tech Catalyst Fund

Συγχρηματοδοτούμενες Επιχειρήσεις

Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών

Elikonos JEREMIE Partners

Συγχρηματοδοτούμενες Επιχειρήσεις

Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών

Odyssey JEREMIE Partners

Συγχρηματοδοτούμενες Επιχειρήσεις