Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5012503

Οργανωτική και λειτουργική προσαρμογή της ΕΕΤΤ στις νέες εξελίξεις και απαιτήσεις των αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών

  • Ημερομηνία Ένταξης: 2/3/2018
Ο γενικός σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι ο επιχειρησιακός και οργανωτικός ανασχεδιασμός της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τα οριζόμενα στους Ν.4070/2010 και Ν.4053/2012 και το Π.Δ 378/2002, και η βέλτιστη προσαρμογή των επιχειρησιακών λειτουργιών της στις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες που διαμορφώνονται λόγω: • Αναγκών απλούστευσης διαδικασιών και λειτουργιών που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις τεχνολογικές εξελίξεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος των αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, των οποίων η συμβολή στο ΑΕΠ της χώρας μας καθίσταται διαρκώς σημαντικότερη. • Υλοποίησης σημαντικών και σύνθετων δράσεων εισαγωγής νέων συστημάτων/εργαλείων και ΤΠΕ εντός της ΕΕΤΤ οι οποίες έχουν δρομολογηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΣΔΦ, ΣΕΦΕ, ΣΕΦΔ). • Αναγκών συμμόρφωσης με διεθνείς Οδηγίες και Κανονισμούς (2016/679 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων). Η σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου επιβάλλεται συνεπώς από αντικειμενικούς λόγους διοικητικής ενίσχυσης της ΕΕΤΤ, καθώς το επιχειρηματικό περιβάλλον που καλείται να ρυθμίσει, εποπτεύσει και ελέγξει συνεχώς αναπτύσσεται, εντοπίζονται τεχνολογικές αλλαγές και πραγματοποιούνται ή/και επιδιώκονται επενδύσεις (π.χ. 5G, FFTB, FFTH) που εκ των πραγμάτων απαιτούν αναθεώρηση και προσθήκη νέων επιχειρησιακών λειτουργιών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, η συμβολή της εγχώριας τηλεπικοινωνιακής αγοράς ξεπερνά το 3% του ΑΕΠ και ανέρχεται σε 5 δις Ευρώ για το 2015, ενώ τα επόμενα χρόνια και εκκινώντας από το 2018 αναμένεται η υλοποίηση τριών (3) μεγάλων έργων εθνικής εμβέλειας προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 460 εκ Ευρώ που αφορούν στην ανάπτυξη εθνικού δικτύου ευρυζωνικής πρόσβασης νέας γενιάς (Superfast Broadband, Regional Broadband Extension, Connected Enterprises), τα οποία θα κινητοποιήσουν επίσης ιδιωτικές επενδύσεις συνολικού ύψους άνω του 1 δις Ευρώ. Με βάση τα ανωτέρω προβλεπόμενα, ο ρόλος της ΕΕΤΤ ως Ανεξάρτητη Αρχή που καλείται να ρυθμίσει, εποπτεύσει και ελέγξει τις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών και η συμβολή της στην υλοποίηση μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας μας καθίσταται ακόμα πιο σημαντικός.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 2/9/2022
  • Προυπολογισμός: 360.000,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 321.126,52 €
  • Ποσό Πληρωμών: 321.126,52 €