Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5114214

Διοικητική Κωδικοποίηση του Δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης

  • Ημερομηνία Ένταξης: 1/10/2021
Η Πράξη αποτελεί μέρος εξειδίκευσης των τομεακών παρεμβάσεων απλούστευσης που προωθούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα Απλουστεύσεων Διαδικασιών (ΕΠΑΔ), και συγκεκριμένα της κωδικοποίησης του δικαίου (αρ. 45 του ν. 4635/2019). Ειδικότερα, η Πράξη στοχεύει τόσο στην διοικητική κωδικοποίηση του συνόλου της νομοθετικής και κανονιστικής ύλης του δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης, ως μιας καίριας και συνεκτικής δράσης που εμπίπτει στις τομεακές παρεμβάσεις απλούστευσης της ισχύουσας νομοθεσίας, όσο και στην ουσιαστική και επιτυχή υποστήριξη των καθ’ ύλην, άμεσων ή/και έμμεσων, αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των υπηρεσιών της. Η Πράξη δομείται ως ακολούθως: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη Διοικητική Κωδικοποίηση της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 2/9/2022
  • Προυπολογισμός: 526.442,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €