Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόσκληση: 01_ΕΠΑΝΕΚ

Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας  ULTRAFAST BROADBAND UFBB

  • Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020, 4:00 μμ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Προυπολογισμός: 265.000.000,00 €

Έναρξη: 18/3/2020

Λήξη: 28/4/2020

Δυνητικοί Δικαιούχοι - Αποδέκτες της πρόσκλησης:

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους

■  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, Μονάδα Γ')

για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Στόχος της πράξης

Η δράση αποτελεί την πλέον σημαντική δημόσια παρέμβαση του "Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασής Επόμενης Γενιάς 2014-2020, με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας ευρυζωνικών υπηρεσιών επόμενης γενιάς σε όλη τη χώρα και εντάσσεται στην Προτεραιότητα 1.1, που αφορά στη "διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για ιδιωτικές επενδύσεις NGA της "Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021".

Αντικείμενο

Στο πλαίσιο της πράξης θα αναπτυχθεί εκτεταμένο δίκτυο ευρυζωνικών υποδομών υπερυψηλής ταχύτητας, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τελικό χρήστη, (πολίτες και επιχειρήσεις), με δυνατότητα παροχής διαδικτυακής σύνδεσης ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps - αναβαθμίσιμης σε 1 Gigabit.

Συμβολή της πράξης

  • Στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος στις περιφέρειες της χώρας και ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών νέας γενιάς, με βάση τους στόχους ευρυζωνικότητας, που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2025, στο πλαίσιο της πολιτικής "Connectivity for a European Gigabit Society".
  • Στη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες θα επικεντρώσουν τις δραστηριότητές τους στην επέκταση και διείσδυση υποδομών επόμενης γενιάς για την επίτευξη "ουσιαστικής αλλαγής" στους όρους υλοποίησης της ευρυζωνικής διαθεσιμότητας, σε περιοχές και αγορές, όπου έχει αποδειχτεί ότι υπάρχει έλλειψη ή μειωμένο ενδιαφέρον ανάπτυξης ανάλογων υποδομών και υπηρεσιών.

Υπηρεσίες

Στις περιοχές όπου θα υλοποιηθούν οι υποδομές καλύπτεται τουλάχιστον το 98% του ενεργού πληθυσμού με την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών δύο κατηγοριών:

  • Κλάση Α: σύνδεση με ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps - αναβαθμίσιμη σε 1 Gigabit
  • Κλάση Β: σύνδεση με ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps

Η εθνική παρέμβαση πρόκειται να υλοποιηθεί συμπληρωματικά με τις ευρυζωνικές υποδομές που θα αναπτύξουν ιδιώτες πάροχοι, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη πράξη πρόκειται να πραγματοποιηθεί με τη σύμπραξη Φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Κατά την υλοποίηση θα ληφθεί υπόψη η τεχνολογική ουδετερότητα, ώστε να μην προκαλείται στρέβλωση στη λειτουργία του ανταγωνισμού ή αναστολή σε σχεδιαζόμενες ιδιωτικές επενδύσεις και να διασφαλίζεται ταυτόχρονα η βιωσιμότητα των επενδύσεων.

Πεδίο εφαρμογής

Το πεδίο εφαρμογής της δράσης Ultrafast Broadband αφορά στις περιοχές της χώρας που δεν καλύπτονται από τις ιδιωτικές επενδύσεις των παρόχων, όπως αυτές έχουν δηλωθεί. Από το πεδίο εφαρμογής της δράσης Ultrafast Broadband εξαιρούνται οι περιοχές, που εντάσσονται στη δράση για το Κουπόνι Yπερυψηλής Tαχύτητας («Superfast Broadband»), καθώς και όλες οι περιοχές, που εντάχθηκαν στη δράση Rural Broadband.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων παρέχονται στα σχετικά αρχεία της πρόσκλησης