Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόσκληση: 03_ΜΔΤ

Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών ΕΠΑΔ

  • Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2022, 3:10 μμ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

Προυπολογισμός: 15.012.000,00 €

Έναρξη: 13/7/2020

Λήξη: 30/4/2022

Δυνητικοί Δικαιούχοι – Αποδέκτες της πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες Δικαιούχων για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα" και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Υπουργεία που έχουν συνάψει Προγραμματική Συμφωνία ή Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών για την εκτέλεση παρεμβάσεων απλούστευσης διαδικασιών, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών και του άρθρου 6 της Αριθμ. 15660 ΕΞ 2020 Εφαρμοστικής Απόφασης (ΦΕΚ 2747 / τ. Β’ / 06.07.2020).

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Υπουργεία που έχουν συνάψει Προγραμματική Συμφωνία με τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων για την εκτέλεση προπαρασκευαστικών εργασιών κωδικοποίησης της νομοθεσίας (άρθρο 66 παρ. 5, Ν. 4622/2019).

Η παρούσα πρόσκληση αφορά σε δράσεις που προωθούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα Απλουστεύσεων Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) το οποίο θεσμοθετήθηκε με το νόμο 4635/2019 (ΦΕΚ 167/ τ. A’/30.10.2019).

Βασική στοχοθεσία και προτεραιοποίηση του ΕΠΑΔ αποτελούν

η ολιστική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δημοσίου προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους δημοσίους λειτουργούς μέσα από τομεακές παρεμβάσεις απλούστευσης

η μείωση των διοικητικών βαρών και η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας στις συναλλαγές των πολιτών και επιχειρήσεων με το κράτος και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Το ΕΠΑΔ τέμνει το σύνολο των διαδικασιών που συνθέτουν τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους εκάστοτε φορείς πολιτικής προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και για το λόγο αυτό το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνεργάζεται με τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς άσκησης πολιτικής ανά τομέα παρέμβασης και συνάπτει Προγραμματικές Συμφωνίες ή Μνημόνια Συνεργασίας. Στο ΕΠΑΔ εντάσσονται οι δράσεις που υλοποιεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφορικά με την αναδιοργάνωση των φορέων του Δημοσίου Τομέα και βελτίωσης της λειτουργίας τους.

Αποτελεί ένα συνεκτικό πλαίσιο απλουστεύσεων σε εθνικό επίπεδο, έχει οριζόντιο χαρακτήρα και οι τομείς πολιτικής που τίθενται σε προτεραιότητα από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών είναι οι εξής δέκα (10): Μεταφορές AμεA Υγεία Παιδεία Δικαιοσύνη Επιχειρηματικότητα Ληξιαρχικά Γεγονότα/Γεγονότα Κύκλου Ζωής Πολιτών Απόδημος Ελληνισμός

Κοινωνική Ασφάλιση Καινοτομία

Το φυσικό αντικείμενο των δράσεων αυτών άπτεται στον ανασχεδιασμό ή κατάργηση των εσωτερικών διαδικασιών και ροών εργασιών και εντοπισμό των προβληματικών σημείων στην εφαρμογή των αναγκαίων αλλαγών σε όμορα νομοθετήματα σε λειτουργίες βασικών ψηφιακών μητρώων στην παροχή οριζόντιων ψηφιακών υπηρεσιών (shared services) στην ανάπτυξη νέων τρόπων αυθεντικοποίησης σε ρυθμίσεις λόγω ενσωμάτωσης και εφαρμογής ενωσιακών κανονισμών σε ψηφιοποίηση των διαδικασιών ■ στη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων, κοκ.

Η προτεινόμενη διαδικασία απλούστευσης θα πρέπει να καλύπτει αποδεδειγμένα μία από τις παρακάτω αναφερόμενες προϋποθέσεις:

να αφορά μεγάλο αριθμό πολιτών

να επηρεάζει ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες

να αφορά άμεσα δημοφιλή θέματα επιχειρηματικής δραστηριότητας και να χρησιμοποιείται συχνά από τους ενδιαφερομένους

να θεραπεύει έντονες δυσλειτουργίες, χρονικές καθυστερήσεις εξαιτίας πολλών συναρμοδιότητων κ.λπ. με σοβαρές κοινωνικές, οικονομικές, υπηρεσιακές επιπτώσεις

να είναι κομβικής σημασίας ώστε ο επανασχεδιασμός της να επιφέρει τον ανασχεδιασμό άλλων αλληλένδετων διαδικασιών με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα

να έχει μοντελοποιημένη μορφή, ώστε η οποιαδήποτε μελλοντική της τροποποίηση να είναι εύκολα προσαρμόσιμη στην τροποποίηση συγκεκριμένων παραμέτρων

■ να αφορά σε αλλαγή του τρόπου έκδοσης, όπως, τυποποιημένου έγγραφου, διεξαγωγή ηλεκτρονικής συναλλαγής, (συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας συναρμοδίων υπηρεσιών)

■ να αφορά σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση, δημιουργία βάσης δεδομένων για άντληση/ διασταύρωση στοιχείων

■ να συμβάλλει σε μείωση χρόνου έκδοσης ή/και απάντησης καθώς και στη δημιουργία ολοκληρωμένης διαδικασίας με άμεσο αποτέλεσμα επωφελές για τον πολίτη ή τον επιχειρηματία.

Οι προτάσεις που δύναται να υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσης, θα εμπίπτουν στις κατωτέρω κατηγορίες δράσης

Κατηγορία Δράσης Α.1.2 «Δράσεις κωδικοποίησης της Νομοθεσίας και μείωσης της πολυνομίας και κακονομίας»

Δεδομένου ότι η απλούστευση σε ένα τομέα παρέμβασης, συνήθως εμπεριέχει νομοθετικές παρεμβάσεις, είτε με τη μορφή τροποποιήσεων, καταργήσεων ή αναρρυθμίσεων, στο πλαίσιο της εν λόγω κατηγορίας δράσης προωθείται ο ρόλος της κωδικοποίησης και αναμόρφωσης του δικαίου (αρ. 45 του ν. 4635/2019) ως μιας καίριας και συνεκτικής δράσης που εμπίπτει στις τομεακές παρεμβάσεις απλούστευσης.

Στόχος της κωδικοποίησης είναι η εξασφάλιση της τήρησης της ασφάλειας δικαίου, ώστε

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να ασκούν απρόσκοπτα τα δικαιώματα τους, γνωρίζοντας τις υποχρεώσεις τους, και να συμμορφώνονται καλύτερα ως προς τις νομικές απαιτήσεις

. Τα διοικητικά όργανα να διευκολύνονται στην ταχύτερη εύρεση του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου, γεγονός που ενισχύει την εφαρμογή των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας αλλά και της εμπέδωσης της αρχής του κράτους δικαίου από τη Διοίκηση κατά τη δράση της.

Για την υλοποίηση της παρούσας κατηγορίας δράσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο είδη κωδικοποίησης (η διοικητική και η νομοθετική), όπως ρητά ορίζονται στο άρθρο 65 του Ν. 4622/2019 για το επιτελικό κράτος.

Η νομοθετική κωδικοποίηση επιφέρει νομικές συνέπειες, δεδομένου ότι προκαλεί αλλαγές στον νομικό κόσμο, συστηματοποιώντας διάφορες διατάξεις σε ένα νέο, ενιαίο νομοθετικό κείμενο (Κώδικας). Αποτέλεσμα της νομοθετικής κωδικοποίησης είναι η επιστημονική εκπόνηση ενός νέου κειμένου (Κώδικας) που συστηματοποιεί και κατά κανόνα καταργεί τις προϊσχύουσες διατάξεις.

Η διοικητική κωδικοποίηση, αντίθετα, αποτελεί τη συστηματική συγκέντρωση διατάξεων, που ήδη ισχύουν και συνεχίζουν να ισχύουν, και αποσκοπεί να θέσει στη διάθεση του ενδιαφερόμενου το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας σε ένα θεματικό αντικείμενο , χωρίς να επηρεάζει την ισχύ των υφιστάμενων διατάξεων.

Τα έργα κωδικοποίησης περιλαμβάνουν τόσο τη νομοθετική όσο και τη διοικητική κωδικοποίηση του δικαίου. Η μορφή που θα επιλέγεται κάθε φορά εξαρτάται από τις ανάγκες κάθε τομέα πολιτικής στους οποίους αναφέρεται.

Συγκεκριμένα, η δράση αφορά σε έξι (6) ενδεικτικούς τομείς πολιτικής από τους δέκα τομείς προτεραιότητας, ήτοι, ■. σε νομοθεσία απόδοσης επιδομάτων σε ΑμεΑ,  

Δικαιοσύνη, ■. Φορολογία, ■. Εργατικό Δίκαιο, ■. Προστασία Καταναλωτή,

Νομοθεσία αδειοδότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων για την Επιχειρηματικότητα

Κατηγορία Δράσης Α.2.1 «Δράσεις εφαρμογής αναδιοργανώσεων των φορέων του Δημοσίου Τομέα και βελτίωσης της λειτουργίας του»

Ενδεικτική παράθεση των ενεργειών που θα υλοποιηθούν και θα εφαρμοσθούν:

1. Καταγραφή, αποτύπωση και κατηγοριοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών και συστημάτων με σύγχρονα εργαλεία

2. Διερεύνηση του ευρύτερου μελλοντικού εξωτερικού περιβάλλοντος και των επιδράσεων στις υπηρεσιακές ροές, μοντελοποίηση ροών εργασίας,

3. Κατάρτιση Νέου Μοντέλου Διαδικασιών ανά επιλεγμένη παρεχόμενη προς τον πολίτη ή την επιχείρηση υπηρεσία

4. Ανασχεδιασμός και ομογενοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας με στόχο την παροχή των υπηρεσιών με ψηφιακό ή άλλον τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις και σχεδιαζόμενες πρωτοβουλίες ανάληψης δράσεων στο πλαίσιο ψηφιακού μετασχηματισμού του Κράτους

5. Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών έργων και ωρίμανσης τομέων παρέμβασης που χρήζουν απλούστευσης

6. Εκπόνηση αναλυτικών προδιαγραφών για την υλοποίηση των απαιτούμενων εφαρμογών ή τροποποίηση και εμπλουτισμός των υφιστάμενων για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του ανασχεδιασμένων ή απλουστευμένων διεργασιών

7. Υλοποίηση των απαιτούμενων εφαρμογών

8. Δράσεις ενημέρωσης των πολιτών

Κατηγορία Δράσης Α.2.2 «Δράσεις μείωσης διοικητικών βαρών, απλούστευσης και προτυποποίησης υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις»

Στο πλαίσιο της παρούσας κατηγορίας δράσης συγχρηματοδοτούνται οι κάτωθι ενέργειες, η αναφορά είναι ενδεικτική:

1. Εντοπισμός κύριων προβληματικών περιοχών παρεμβάσεων σε υψηλό επίπεδο σε σχέση με τις κυβερνητικές προτεραιότητες, τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και άλλων πολιτικών που αποτελούν την agenda.

2. Διοργάνωση στοχευμένων εργαστηρίων όπου θα χαρτογραφούνται από κοινού με τους κύρια εμπλεκόμενους φορείς

3. Αποτύπωση/επισκόπηση του κανονιστικού πλαισίου με αξιολόγηση, εντοπισμό και επιλογή ρυθμίσεων που επιφέρουν σημαντικές διοικητικές επιβαρύνσεις

4. Υποστήριξη για τη μέτρηση διοικητικών επιβαρύνσεων που προκύπτουν από επιλεγμένες ρυθμίσεις και συγκεκριμένη μεθοδολογία, βασισμένη σε διεθνείς καλές πρακτικές

5. Υλοποίηση εφαρμογών υποστήριξης των διαδικασιών μέτρησης διοικητικών βαρών

6. Εκπαίδευση των εμπλεκόμενων στελεχών στη μεθοδολογία μέτρησης διοικητικών βαρών

7. Ενέργειες διαβούλευσης, συμμετοχής και ενημέρωσης

8. Υπηρεσίες αρχικής υποβοήθησης στήριξης εφαρμογής των αλλαγών στον Φορέα Λειτουργίας

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων παρέχονται στα σχετικά αρχεία της πρόσκλησης