Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόσκληση: 05_ΜΔΤ

Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  • Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022, 6:20 μμ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

Προυπολογισμός: 68.805.217,47 €

Έναρξη: 13/7/2020

Λήξη: 31/3/2022

Δυνητικοί Δικαιούχοι – Αποδέκτες της πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες Δικαιούχων για υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε.Π. "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα" και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ [ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUNET)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Υ.Ε.Ε.Π)

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓ/ΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΕΝ/ΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΟΠΕΚΕΠΕ)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΣτΕ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ενδεικτικές Παρεμβάσεις της πρόσκλησης:

Α) Δράσεις ψηφιακής αναβάθμισης Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)

Δυνητικοί Δικαιούχοι: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης

Θα υλοποιηθούν δράσεις για την αναβάθμιση της λειτουργίας της Διοικητικής Δικαιοσύνης μέσω της αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης, το οποίο χρήζει αναβάθμισης και προσαρμογής αφενός στις θεσμικές μεταβολές και αφομοίωσης των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων αφετέρου στους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης της δικαιοσύνης.

Β) Ψηφιακή αναβάθμιση Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Δυνητικοί Δικαιούχοι: Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

Αντικείμενο του έργου είναι η ψηφιακή αναβάθμιση των συστημάτων του ΜΤΣ και η υλοποίηση δράσεων, οι οποίες εξασφαλίζουν τα εξής:

·      α) Αποτελεσματικότερη διαχείριση, αξιοπιστία και ασφάλεια της δημόσιων δεδομένων και πληροφορίας,

·      β) Μείωση του κόστους που απαιτείται για την υλοποίηση των υπηρεσιών του ΜΤΣ τόσο για το έμψυχο δυναμικό όσο και τις υποδομές του Οργανισμού,

·      γ) Διευκόλυνση των πολιτών και τη μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων τους.

Γ) Ψηφιακή αναβάθμιση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Δυνητικοί Δικαιούχοι: Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Αντικείμενο της παρέμβασης αποτελεί ο εκσυγχρονισμός των τεχνολογικών υποδομών και η βελτίωση της λειτουργίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) προς το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον του ΝΣΚ (φυσικά και νομικά πρόσωπα και γενικά εμπλεκόμενους με το ΝΣΚ και τις λειτουργίες του).

Για την υλοποίηση της ψηφιακής αναβάθμισης του ΝΣΚ θα αξιοποιηθεί το υπολογιστικό κέντρο της Δημόσιας Διοίκησης (G-Cloud) στο πλαίσιο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του Ν. 4623/2019.

Δ) Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς Εκκλησιαστικής διοίκησης

Δυνητικός Δικαιούχος: Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Στην εν λόγω παρέμβαση εντάσσονται οι κατωτέρω δράσεις που αφορούν:

A.     Στην περαιτέρω ψηφιοποίηση αρχείου γάμων και διαζυγίων, με στόχο την επιτάχυνση του χρόνου εξυπηρέτησης των πολιτών αναφορικά με αιτήματα που σχετίζονται με πιστοποιητικά γάμου και διαζυγίου.

B.     Στην πλήρη γεωχωρική και διοικητική τεκμηρίωση περίπου 11.300 εκκλησιαστικών ακινήτων της Ιερής Αρχιεπισκοπής Αθηνών και η εισαγωγή των στοιχείων τεκμηρίωσης στη γεωχωρική βάση δεδομένων που τηρείται στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (ΙΑΑ), ώστε μέσω του συστήματος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας να καταστεί εφικτή η διαχείρισή τους και κατ’ επέκταση η βέλτιστη εκμετάλλευσή τους προς όφελος των κοινωνικών και προνοιακών δράσεων της Εκκλησίας.

Ε) Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

Δυνητικός Δικαιούχος: Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί η αναβάθμιση των συστημάτων και υποδομών του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα του φορέα να αντλεί στοιχεία από τους φακέλους μητρώου των εργαζομένων, να ενημερώνει λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς και να διεκπεραιώνει αιτήματα των πολιτών.

ΣΤ) Ελληνικό Σύστημα Πιστοποίησης και Αναγνώρισης Μουσείων

Δυνητικός Δικαιούχος: Υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Το "ελληνικό σύστημα αναγνώρισης μουσείων" είναι μια πρόσφατα θεσμοθετημένη διοικητική διαδικασία της Ελληνικής Πολιτείας, η οποία στοχεύει στην πιστοποίηση και ανάδειξη των μουσείων εκείνων που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ποιοτικές προδιαγραφές και αποδεδειγμένα εφαρμόζουν καλές πρακτικές σε όλους τους τομείς οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Το έργο αναμένεται να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην οργανωσιακή αλλαγή των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, θα προτυποποιήσει τη συγκεκριμένη διαδικασία, θα προσθέσει τον τομέα του Πολιτισμού στους τομείς δημόσιας διοίκησης, στους οποίους εφαρμόζονται νέα συστήματα και διαδικασίες για την ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της Δημόσιας Διοίκησης και θα διευκολύνει μεγάλο πλήθος από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με τη χρήση αποτελεσματικών μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Τέλος, θα συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α).

Ζ) Εκσυγχρονισμός λειτουργίας των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω βελτίωσης - επέκτασης του συστήματος οικονομικής διαχείρισης

Δυνητικός Δικαιούχος: Υπουργείο Εξωτερικών, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εξωτερικών

Η προτεινόμενη παρέμβαση αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που θα καλύψει τις ανάγκες και την εκτέλεση των διαδικασιών που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση των Αρχών του Εξωτερικού, ενώ παράλληλα βασική στόχευση του έργου αποτελεί η επίτευξη δια-λειτουργικότητας με το επικείμενο έργο "Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τους λοιπούς Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (gov-ERP)".

Σκοπός του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος είναι: ■ η βελτιστοποίηση των διοικητικών-δημοσιονομικών διαδικασιών και επιτάχυνση του έργου των ελεγκτικών δημοσιονομικών οργάνων με την έκδοση ηλεκτρονικής απόδειξης στις Αρχές του Εξωτερικού καθώς και ■ η ηλεκτρονική διαχείριση και διεκπεραίωση πάσης φύσεως συναλλαγών οικονομικής διαχείρισης από τις Αρχές του Εξωτερικού.

Η) Ψηφιοποίηση Τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων

Δυνητικός Δικαιούχος: Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων (ΥΕΕΠ της ΒτΕ)

Το εν λόγω έργο έχει σαν στόχο την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών (ΤΠΕ) από την Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και την παροχή ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας.

Με το έργο επιτυγχάνεται τόσο η διαφύλαξη και η τεκμηρίωση, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, όσο και η ανάδειξη της πολιτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Βουλής των Ελλήνων μέσω ενός διαδικτυακού αποθετηρίου, προσφέροντας ακριβή, έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση στο ευρύ κοινό.

Θ) Απλούστευση, αναδιοργάνωση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών, που αφορούν την ηλεκτρονική διακίνηση του υλικού σημάνσεως των σεσημασμένων και καταχωρημένων ατόμων των Εγκληματολογικών Υπηρεσιών

Δυνητικός Δικαιούχος: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας

Θα υλοποιηθούν δράσεις για την ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως:

·      η καταγραφή και απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών που εφαρμόζουν οι Εγκληματολογικές Υπηρεσίες

·      η προμήθεια του απαιτούμενου λογισμικού και εξοπλισμού για ηλεκτρονική καταχώρηση – ψηφιοποίηση, - η ψηφιοποίηση του αρχείου των Εγκληματολογικών Υπηρεσιών

·      η διαμόρφωση ενός εκσυγχρονισμένου και αναβαθμισμένου ηλεκτρονικού συστήματος για την καταχώριση του υλικού εγκληματολογικής σημάνσεως των ατόμων που προσάγονται στις Εγκληματολογικές Υπηρεσίες, καθώς επίσης και για το συσχετισμό των ατόμων με τυχόν ποινικά αδικήματα, που έχουν διαπράξει στο παρελθόν.

Ι) Ηλεκτρονική διαδικασία Διακίνησης Διαβαθμισμένων Πληροφοριών

Δυνητικός Δικαιούχος: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας

Η παρέμβαση αφορά σε: ■ ταχύτερη διαβίβαση διαβαθμισμένου πληροφοριακού υλικού με την ανάπτυξη ενός συστήματος διαβαθμισμένης επικοινωνίας (κρυπτογράφησης), αξιοποιώντας τη χρήση των υφιστάμενων δικτύων και διευκολύνοντας ως εκ τούτου το έργο των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, που συγκροτούν τον κύριο κορμό του δικτύου πληροφοριών και επιβολής του νόμου του Σώματος. Η συγκεκριμένη παράμετρος επιδρά στην έγκαιρη πληροφόρηση των αρμόδιων υπηρεσιών καθώς στην μείωση της υφιστάμενης γραφειοκρατίας.

ΙΑ) Εγκατάσταση συστημάτων RIS-PACS στις Μονάδες Υγείας

Δυνητικοί Δικαιούχοι: Υπουργείο Υγείας, ΗΔΙΚΑ ΑΕ, ΕΔΥΤΕ ΑΕ

Η παρέμβαση έχει σαν αντικείμενο την πλήρη κάλυψη των Μονάδων Υγείας της χώρας με εφαρμογές RIS-PACS. Σε κάθε μονάδα υγείας θα εγκατασταθεί ειδικός εξοπλισμός για την λειτουργία των εφαρμογών αλλά και διαγνωστικός εξοπλισμός ώστε οι ωφελούμενες μονάδες υγείας να μπορούν να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά τις ακτινοδιαγνωστικές σειρές και εικόνες, παράλληλα με την εγκατάσταση συστήματος RIS.

Τα έργο θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη διαχείριση του συνόλου των ακτινοδιαγνωστικών δεδομένων της χώρας συγκεντρωμένων σε ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν πρόσβαση στις ακτινοδιαγνωστικές τους εξετάσεις μέσα από μια κεντρική πύλη η οποία θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τον ατομικό φάκελο υγείας.

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τη δημιουργία ενός κεντρικού εθνικού αποθετηρίου ακτινοδιαγνωστικών δεδομένων των εξετάσεων, ανεξαρτήτου τεχνολογίας των συσκευών με βασική προϋπόθεση την υποστήριξη του προτύπου DICOM, το οποίο είναι διεθνώς ένα από τα πιο διαδεδομένα και υψηλά υιοθετούμενα πρότυπα ψηφιακής διαχείρισης των απεικονιστικών εξετάσεων.

ΙΒ) Ψηφιακή Εφαρμογή Εκτιμητικής Διαδικασίας ΕΛ.Γ.Α.

Δυνητικοί Δικαιούχοι: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)

Ο ΕΛ.Γ.Α σχεδιάζει την υλοποίηση ψηφιακής εφαρμογής, με την οποία ο εκτιμητής θα οργανώνει, ενεργεί και θα ολοκληρώνει την εκτίμησή του, έχοντας online διαθέσιμα όλα τα στοιχεία εκείνα που του είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εκτιμητικής διαδικασίας επί τόπου στο πεδίο δράσης του (στο χωράφι), κερδίζοντας ταχύτητα, αξιοπιστία, εξέλιξη, μείωση κόστους, ευελιξία για όλη την εκλεκτική διαδικασία.

Η παρέμβαση αυτή θα υλοποιηθεί με την αξιοποίηση της υπάρχουσας βάσης δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος που διαθέτει σε συνδυασμό με την υλοποίηση της διαλειτουργικότητας και σε συνεργασία με τους άλλους φορείς του Δημοσίου, όπως ΥΠΑΑΤ και Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Με τη χρήση των φωτογραφιών που θα παίρνουν οι εκτιμητές δημιουργείται μια μεγάλη βάση δεδομένων για μελλοντική χρήση (AI) Artificial Intelligent εφαρμογών που μπορούν να συνδράμουν στην πρόληψη και βελτίωση των υπηρεσιών που θα παρέχει ο οργανισμός στο εγγύς μέλλον.

ΙΓ) Επέκταση αρχιτεκτονικής κόμβου govHUB.gr και υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Δυνητικοί Δικαιούχοι: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Η παρέμβαση αφορά σε μια σειρά από υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπως:

την επέκταση της αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας διαλειτουργικότητας (κόμβου υπηρεσιών) «govHUB», η οποία θα μπορεί να εξυπηρετεί όλους τους δημόσιους φορείς (G2G) ως διαμεσολαβητής πληροφοριών.

τη χρήση νέων τεχνολογιών (container και message broker) για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας σύγχρονων και ασύγχρονων υπηρεσιών, της απαιτούμενης ταχύτητας, της αποτελεσματικής απομόνωσης, την κοινή χρήση πόρων και τη δυνατότητα για οριζόντια και ομαλή επέκταση.

την ανάπτυξη και την υποστήριξη ψηφιακών διαδικασιών αυτεπάγγελτης αναζήτησης εγγράφων με σκοπό την απαλλαγή των πολιτών από την επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία της συγκέντρωσης δικαιολογητικών και της υποβολής τους σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης κατά τη διάρκεια των συναλλαγών τους με αυτούς.

Στόχος της πράξης είναι εξουσιοδοτημένοι χρήστες (υπάλληλοι φορέων) και εφαρμογές από τρίτα συστήματα να αναζητούν αυτεπάγγελτα online έγγραφα και να λαμβάνουν απάντηση σε μορφή ηλεκτρονικού εγγράφου ή σε μορφή κείμενου ασύγχρονα, έπειτα από εξουσιοδότηση του πολίτη.

ΙΔ) Αναβάθμιση και εμπλουτισμός του οικοσυστήματος ψηφιακών υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Δυνητικοί Δικαιούχοι: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και εποπτευόμενοι φορείς, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - Διόφαντος (ΙΤΥΕ)

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) είναι εθνικό δίκτυο και o πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) δια-συνδέει ηλεκτρονικά και με ασφάλεια όλες τις σχολικές και διοικητικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΑΙΘ σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο, τους μαθητές, τα στελέχη της εκπαίδευσης και λοιπούς εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΑΙΘ.

Η δράση αφορά στην αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό του οικοσυστήματος αυτού με νέες ψηφιακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς την εκπαιδευτική κοινότητα, με σκοπό την περαιτέρω απλούστευση της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος.

ΙΕ) Επέκταση των λειτουργιών του συστήματος my school και ολοκλήρωση του περιβάλλοντος παροχής προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών στο σύνολο των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας

Δυνητικοί Δικαιούχοι: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - Διόφαντος (ΙΤΥΕ)

Η εν λόγω δράση στοχεύει στην ανάπτυξη και ανάδειξη ενός σύγχρονου μοντέλου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με παρεμβάσεις που αγγίζουν τους ακόλουθους γενικούς τομείς:

Ψηφιακές υπηρεσίες προς μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσωπικό

Ψηφιοποίηση μεγάλου εύρους διοικητικών διαδικασιών με πρότυπα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (digital workflows).

ΙΣΤ) Αναβάθμιση και βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δυνητικοί Δικαιούχοι: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και εποπτευόμενοι φορείς, ΕΔΥΤΕ ΑΕ, Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUNET)

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται:

η δράση για την επέκταση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση νέων θέσεων διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. ("ΑΠΕΛΛΑ") με την ενσωμάτωση του προσωπικού των Ερευνητικών Κέντρων καθώς και

η δράση για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσω της υλοποίησης ενεργειών στο πλαίσιο τριών πυλώνων:

Ο πρώτος πυλώνας αφορά στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη και αναβάθμιση ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται σε φοιτητές και πολίτες.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά στην αξιοποίηση και παραμετροποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την προσαρμογή του στις ανάγκες των τελευταίων, με την εκπαίδευση και την υποστήριξη των τοπικών διαχειριστών και τελικών χρηστών, ώστε το εν λόγω Π.Σ. να ενημερώνεται συστηματικά με όλη τη διαθέσιμη απαιτούμενη πληροφορία.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά στη διάθεση στατιστικών στοιχείων και ποσοτικών δεικτών που αφορούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με βάση στοιχεία που διατηρούνται οργανωμένα σε υφιστάμενα Π.Σ., με την ταυτόχρονα ένταξη νέων πηγών δεδομένων, όπως είναι το Σύστημα Πανελλήνιων Εξετάσεων, το Σύστημα Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων «Εύδοξος», το Σύστημα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών «ΑΤΛΑΣ», κ.α.

ΙΖ) Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης παραγωγικού έργου της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας και Παροχής Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Δυνητικοί Δικαιούχοι: Υπουργείο Οικονομικών, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Με την υλοποίηση της εν λόγω παρέμβασης επιδιώκεται η υποστήριξη της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της Α.Α.Δ.Ε., μέσω της ανάπτυξης ενός Πληροφοριακού Συστήματος για την κάλυψη μιας σειράς από υποστηρικτικές ενέργειες υποχρεωτικής εισαγωγικής εκπαίδευσης καθώς και προγραμμάτων κατάρτισης της Ακαδημίας.

Το Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης συνάδει πλήρως με την πολιτική ανάπτυξης του προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε., όπως αυτή εκφράζεται μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου για την Πληροφορική της Α.Α.Δ.Ε., σε συμφωνία με το Σχέδιο Δράσεων της Α.Α.Δ.Ε. (Blue Print), βάσει του οποίου η δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη επέκτασης του ρόλου της Ακαδημίας για τον πυλώνα που αφορά στην ανάπτυξη του προσωπικού της Αρχής.

ΙΗ) Εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. Αναβάθμιση με στόχο την ομογενοποίηση δικτύου τηλεδιάσκεψης της Ελληνικής Αστυνομίας με λοιπούς φορείς/Αρχές – Προμήθεια συσκευών τηλεδιάσκεψης

Δυνητικοί Δικαιούχοι: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά στον εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας με στόχο την αναβάθμιση του δικτύου τηλεδιάσκεψης και την προμήθεια πρόσθετων συσκευών τηλεδιάσκεψης με σκοπό να ενδυναμωθεί η επικοινωνία και η συμμετοχή των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων/Αρχών στη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων παρέχονται στα σχετικά αρχεία της πρόσκλησης

Σχετικά αρχεία