Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόσκληση: 102_A_ΕΠΑΝΕΚ

GCloud Next Generation Β φαση

  • Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021, 3:40 μμ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Προυπολογισμός: 24.235.800,00 €

Έναρξη: 30/9/2020

Λήξη: 30/7/2021

Δυνητικοί Δικαιούχοι - Αποδέκτες της πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ■ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Θεσμικό πλαίσιο - Σύνδεση με το προηγούμενο έργο

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά στην δεύτερη φάση του Υπολογιστικού Νέφους "G-Cloud Next Generation" και αποτελεί την προσθήκη ενός εναλλακτικού – δεύτερου κέντρου δεδομένων, για την κάλυψη της επιχειρησιακής συνέχειας των κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί κατά τον αρχικό σχεδιασμό και υλοποίηση της πρώτης πράξης με τίτλο "Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ & Κόμβος G Cloud της ΓΓΠΣ".

Οι νέες υπηρεσίες, σε σύγκριση με την αρχική πράξη, θα προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας και καινοτομίες στον τομέα της αποθήκευσης δεδομένων, των αυτοματισμών και της υβριδικής λειτουργίας με άλλα κυβερνητικά ή δημόσια υπολογιστικά Νέφη.

Αποφασιστική συμβολή στην περαιτέρω επέκταση της υπολογιστικής ισχύος των ήδη λειτουργούντων πληροφοριακών συστημάτων για την παροχή νέων πιο προηγμένων υπολογιστικών υπηρεσιών Infrastructure as a Service (IaaS), καθώς και σε υπηρεσίες Platform as a Service (PaaS) αποτελεί η θεσμοθέτηση του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134) η οποία καθιστά υποχρεωτική την φιλοξενία και λειτουργία των κεντρικών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης όλης της χώρας στο G Cloud μέχρι την 01.01.2022.

Στόχος της πράξης

Το G-Cloud Next Generation αποσκοπεί στην ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων των υπολογιστικών υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και στη επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακος, αναφορικά με το κόστος προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού (hardware,) όσο και το κόστος που αφορά στην λειτουργία των υποδομών.

Στοχεύει στην κοινή χρήση υπολογιστικών υποδομών από όλους τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο τη μείωση του κόστους κτήσης, συντήρησης και υποστήριξης τους καθώς και την αύξηση του βαθμού ευελιξίας και ασφάλειάς τους σε υψηλό επίπεδο.

Συμβολή στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης

Η κεντρική διάθεση υπολογιστικών υποδομών και εφαρμογών, μέσω του G-Cloud, προσφέρει οριζόντιες υπηρεσίες με πολλαπλά οφέλη για τους Δημόσιους Φορείς και τους αποδέκτες τους, με την παροχή αναβαθμισμένων και ασφαλέστερων  ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η συμβολή του είναι σημαντική για την κάλυψη αυξημένων αναγκών των Δημοσίων Φορέων, όπως οι συνθήκες τηλεργασίας που προέκυψαν λόγω του Covid-19, για το σύνολο του Δημόσιου Τομέα και οι οποίες θα παραμείνουν ως ένα βαθμό ή ως εναλλακτική επιλογή.

Οφέλη από την υλοποίηση της πράξης

Η φιλοξενία των νέων Πληροφοριακών Συστημάτων και της αυξανόμενης πληροφορίας που παράγεται ετησίως από τους Δημόσιους Φορείς καθώς και η κάλυψη των αναγκών των Φορέων σε αποθηκευτικό χώρο, υπολογιστική ισχύ, μνήμη, ταχύτητα επικοινωνίας και ασφάλειας, κατά την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 679/2016).

Η φιλοξενία και η αποθήκευση των αυξανόμενων δεδομένων (60-80% ετησίως) στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα big data, analytics και Internet of Things, που καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο στις υπολογιστικές υποδομές.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων παρέχονται στα σχετικά αρχεία της πρόσκλησης

Τροποποιήσεις της πρόσκλησης:

Με την 5η έκδοση τροποποιείται η αρχική πρόσκληση ως προς τα ακόλουθα:

  • Παράταση της προθεσμίας υποβολής

Με την 4η έκδοση τροποποιείται η αρχική πρόσκληση ως προς τα ακόλουθα:

  • Παράταση της προθεσμίας υποβολής

Με την 3η έκδοση τροποποιείται η αρχική πρόσκληση ως προς τα ακόλουθα:

  • Προσθήκη δείκτη αποτελέσματος

Με την 2η έκδοση τροποποιείται η αρχική πρόσκληση ως προς τα ακόλουθα:

  • Παράταση προθεσμίας υποβολής,
  • Αλλαγή δείκτη εκροών και
  • Προσθήκη όρων επιλεξιμότητας