Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόσκληση: ΠΑΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 7.3

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 - Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών στις Αγροτικές Περιοχές

  • Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021, 4:15 μμ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 7, Υπομέτρου 7.3 του ΠΑΑ 2014-2020

Προυπολογισμός: 35.000.000,00 €

Έναρξη: 1/11/2020

Λήξη: 30/12/2020


Δυνητικοί Δικαιούχοι - Αποδέκτες της πρόσκλησης:

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους Δυνητικούς Δικαιούχους

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ και στην

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, Μονάδα Γ')

για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Στόχος της πράξης

Η δράση αποτελεί την πλέον σημαντική δημόσια παρέμβαση του "Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς 2014-2020, με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας ευρυζωνικών υπηρεσιών επόμενης γενιάς στις αγροτικές, ορεινές και νησιωτικές περιοχές της χώρας.

Εντάσσεται στο υπομέτρο 7.3 το οποίο αφορά στη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση ευρυζωνικών υποδομών με δίκτυα νέας γενιάς (NGA) για την κάλυψη των αγροτικών περιοχών, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην πρόσβαση στη γνώση, στην πληροφόρηση και σε υπηρεσίες με το μικρότερο δυνατό κόστος καθώς και την άρση της απομόνωσης των αγροτικών περιοχών.

Αντικείμενο

Στο πλαίσιο της πράξης θα αναπτυχθεί εκτεταμένο δίκτυο ευρυζωνικών υποδομών υπερυψηλής ταχύτητας, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τελικό χρήστη, με δυνατότητα παροχής διαδικτυακής σύνδεσης ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps - αναβαθμίσιμης σε 1 Gigabit.

Συμβολή της πράξης

  • Στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος στις περιφέρειες της χώρας και ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών νέας γενιάς, με βάση και τους στόχους ευρυζωνικότητας, που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2025, στο πλαίσιο της πολιτικής "Connectivity for a European Gigabit Society".
  • Στη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες θα επικεντρώσουν τις δραστηριότητές τους στην επέκταση και διείσδυση υποδομών επόμενης γενιάς για την επίτευξη "ουσιαστικής αλλαγής" στους όρους υλοποίησης της ευρυζωνικής διαθεσιμότητας, σε περιοχές και αγορές, όπου έχει αποδειχτεί ότι υπάρχει έλλειψη ή μειωμένο ενδιαφέρον ανάπτυξης ανάλογων υποδομών και υπηρεσιών.

Υπηρεσίες

Στις περιοχές όπου θα υλοποιηθούν οι υποδομές καλύπτεται τουλάχιστον το 98% του ενεργού πληθυσμού με την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών δύο κατηγοριών:

  • Κλάση Α: σύνδεση με ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps - αναβαθμίσιμη σε 1 Gigabit
  • Κλάση Β: σύνδεση με ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps

Η εθνική παρέμβαση θα υλοποιηθεί συμπληρωματικά με τις ευρυζωνικές υποδομές που θα αναπτύξουν ιδιώτες πάροχοι, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη πράξη πρόκειται να πραγματοποιηθεί με τη σύμπραξη Φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Κατά την υλοποίηση θα ληφθεί υπόψη η τεχνολογική ουδετερότητα, ώστε να μην προκαλείται στρέβλωση στη λειτουργία του ανταγωνισμού ή αναστολή σε σχεδιαζόμενες ιδιωτικές επενδύσεις και να διασφαλίζεται ταυτόχρονα η βιωσιμότητα των επενδύσεων.

Πεδίο εφαρμογής

Το πεδίο εφαρμογής της δράσης Ultrafast Broadband αφορά στις περιοχές της χώρας που δεν καλύπτονται από τις ιδιωτικές επενδύσεις των παρόχων, όπως αυτές έχουν δηλωθεί. Από το πεδίο εφαρμογής της δράσης Ultrafast Broadband εξαιρούνται οι περιοχές, που εντάσσονται στη δράση για το Κουπόνι Yπερυψηλής Tαχύτητας "Superfast Broadband", καθώς και όλες οι περιοχές, που εντάχθηκαν στη δράση "Rural Broadband".

Επιλέξιμες αγροτικές περιοχές για τη δράση, σύμφωνα με τις τυπολογίες της Ε.Ε., σε επίπεδο Νομού (NUTS 3), χαρακτηρίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι «Κυρίαρχα Αγροτικές Περιοχές» (ήτοι το ποσοστό του πληθυσμού που κατοικεί στις αγροτικές περιοχές – οικισμούς είναι μεγαλύτερο του 50%) και ταυτόχρονα «Ορεινοί» (ήτοι το ποσοστό του πληθυσμού που διαμένει σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές υπερβαίνει το 50%) ή/και «Νησιωτικοί» (ήτοι είναι νησιά ανεξάρτητα κατηγορίας μεγέθους νησιού).

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων παρέχονται στα σχετικά αρχεία της πρόσκλησης