Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόσκληση: 03_ΕΠΑΝΕΚ

ΕΡΓΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  • Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021, 6:15 μμ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Προυπολογισμός: 23.173.998,00 €

Έναρξη: 1/2/2021

Λήξη: 17/5/2021

Δυνητικοί Δικαιούχοι  - Αποδέκτες της πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες Δικαιούχων για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ και Ιδρύματα αυτής

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ), εποπτευόμενα από Υπουργεία, με αρμοδιότητες στον τομέα του Πολιτισμού, όπως προκύπτει από τους καταστατικούς σκοπούς τους

  Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εποπτευόμενα από Υπουργεία,  με αρμοδιότητες στον τομέα του Πολιτισμού, όπως προκύπτει από τους καταστατικούς σκοπούς τους

Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα: με αρμοδιότητες στον τομέα του Πολιτισμού, όπως προκύπτει από τους καταστατικούς σκοπούς τους

Αντικείμενο της πράξης

η καταγραφή και ψηφιοποίηση σημαντικού ιστορικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας,

η ανάπτυξη ολοκληρωμένων αποθετηρίων ψηφιακού περιεχομένου για την οργάνωση, ψηφιακή διαχείριση, αποθήκευση, αναζήτηση και προβολή μέσω της διάθεσης σε εικονικούς μουσειακούς χώρους, συλλογών ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας, από το Υπουργείο Πολιτισμού και από τους Φορείς Πολιτισμού που το διαθέτουν ή του οποίου έχουν την ευθύνη διατήρησης και ανάδειξης.

Σκοπός της πράξης

Αποτελεί η διάσωση και προστασία πλούσιου ψηφιοποιημένου πολιτιστικού περιεχομένου που αφορά σε ακίνητα και κινητά μνημεία, συλλογές,

τεκμήρια, αρχεία και χώρους πολιτισμού, καθώς και η περαιτέρω επιστημονική μελέτη και ανάδειξη του καθώς και η ανάπτυξη και διάθεση σχετικών ψηφιακών υπηρεσιών που θα εξυπηρετούν το ειδικό, αλλά και το ευρύ κοινό, με τη χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση

προστασία και προαγωγή των πολιτιστικών πόρων της Χώρας

διάσωση και προβολή τεκμηρίων, ως μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς

βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδας μέσω της διαδικτυακής προβολής του πολιτιστικού ψηφιοποιημένου αποθέματος

διάθεση του πολιτιστικού περιεχομένου στους χρήστες των ψηφιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό

αναβάθμιση των παρερχόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες των αρχαιολογικών και άλλων χώρων πολιτισμού

αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός του πολιτιστικού ρόλου των φορέων και ενίσχυση του ανοικτού τους χαρακτήρα (ανοιχτά δεδομένα)

αξιοποίηση του ψηφιακού περιεχόμενου και ανάπτυξη νέων εφαρμογών ή/και εξειδικευμένων υπηρεσιών από επαγγελματίες του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα

έγκυρη επιστημονική τεκμηρίωση, προσβασιμότητα στην πολιτιστική κληρονομιά της χώρας

προβολή ερευνητικού έργου και διάθεση αξιόπιστης πληροφόρησης στην ελληνική και διεθνή ερευνητική, ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική κοινότητα

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων παρέχονται στα σχετικά αρχεία της πρόσκλησης