Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας του Προγράμματος «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια» του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021

Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης

Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας του Προγράμματος “Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια” του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021»

Αποφασίζεται η διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου σχεδίου διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για το έργο «Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας του Προγράμματος “Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια” του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021». 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών εξειδίκευσης, προσαρμογής και υλοποίησης του Σχεδίου Επικοινωνίας – δημοσιότητας του Προγράμματος «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021.  

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 120.967,74 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η επεξεργασία και η αξιολόγηση των σχολίων που θα παραληφθούν από τη δημόσια διαβούλευση και εν συνεχεία η τυχόν τροποποίηση του ως άνω Σχεδίου θα πραγματοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες (σύμφωνα με το αρ. 47 παρ. 3 του Ν.4412/2016) από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία θα αναρτηθεί:

  • Στο ΕΣΗΔΗΣ: www.eprocurement.gov.gr 
  • Στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (ΕΥΔΠ.ΨΗΜΕΤ): www.digitalplan.gov.gr 
  • Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης www.mindigital.gr 

Οι προτάσεις/παρατηρήσεις θα υποβληθούν στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr 

Λήξη διαβούλευσης: 22/12/2023

ΑΔΑΜ: 2023DIAB27518


Σχετικές δημοσιεύσεις