Ευρωπαϊκή Ένωση

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών συστάθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με το άρθρο 20 του Ν. 4623/2019, (ΦΕΚ 134/τ.Α/09.08.2019) και υπάγεται διοικητικά απευθείας στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) αποτελεί την εξέλιξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΔΟΤΠΕ), η οποία διαδέχθηκε την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013.

Η ΕΥΔΕ –ΤΠΕ έχει ως αποστολή της:

  • Καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής σε τμήμα τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που αφορά στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, όπως καθορίζονται από σχετικές Αποφάσεις ορισμού της ως Ενδιάμεσου Φορέα.
  • Αρμοδιότητες του Ν. 4314/2014 που προκύπτουν από τα άρθρα 16 – 17 και αφορούν στον σχεδιασμό των πολιτικών του Υπουργείου, τον προγραμματισμό, την εξειδίκευση, την προετοιμασία και την υλοποίηση έργων ή δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή/και χρηματοδοτικών εργαλείων της Ε.Ε.
  • Καθήκοντα για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφορικά με την υλοποίηση δράσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020.
  • Αρμοδιότητες που προκύπτουν από τη διαχείριση του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

Η ΕΥΔΕ-ΤΠΕ αποτελείται από τέσσερις οργανικές μονάδες:

Η Μονάδα Α αναλαμβάνει αρμοδιότητες για τον Προγραμματισμό, Αξιολόγηση και Επιλογή των Πράξεων. Στα καθήκοντά της εμπεριέχονται ο σχεδιασμός δράσεων ΤΠΕ, σύμφωνα προς τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η παρακολούθηση της επίτευξης του πλαισίου δεικτών αξιολόγησης και της συνολικής προόδου υλοποίησης των δράσεων ΤΠΕ.

Επίσης, ως Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) Επιχειρησιακού Προγράμματος της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην αξιολόγηση Ε.Π., στον προγραμματισμό, αξιολόγηση και ένταξη των Πράξεων, καθώς και στην ενημέρωση Δυνητικών Δικαιούχων για ευκαιρίες χρηματοδότησης με τη συνεισφορά των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, και την πληροφόρηση των πολιτών για τα αποτελέσματα των δράσεων ΤΠΕ στην πολιτική συνοχής της Ε.Ε.

Η Μονάδα Β είναι αρμόδια για τη Διαχείριση των Πράξεων, και μεταξύ άλλων διενεργεί ελέγχους νομιμότητας των διακηρύξεων και των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων, επιτόπιες επαληθεύσεις, παρακολουθεί την τήρηση μακροχρόνιων υποχρεώσεων των Δικαιούχων και την επαλήθευσή τους, διασφαλίζει την τήρηση των δαπανών. Για τις προαναφερόμενες ενέργειες, ως ΕΦ συνεργάζεται με την εκάστοτε Διαχειριστική Αρχή και την Εθνική Αρχή Συντονισμού.

Η Μονάδα Γ είναι αρμόδια για την Υλοποίηση των Δράσεων με την ιδιότητα του Δικαιούχου στο πλαίσιο τόσο των Ε.Π./ΕΣΠΑ 2014-2020 όσο και δράσεων που υλοποιούνται μέσω άλλων χρηματοδοτικών μέσων ή/και εργαλείων. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με την Μονάδα Α για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση των Δράσεων ΤΠΕ, ενώ είναι υπεύθυνη για την οικονομική παρακολούθηση των δράσεων.

Η Μονάδα Δ είναι αρμόδια για την Οργάνωση και Διοικητική Υποστήριξη.