ΕΣΠΑ 2021-2027

Κατάλογος αναθέσεων Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ για το έτος 2021

Κατ’ εφαρμογήν του άρ. 14 της ΥΑ.23451/2017 για την Τεχνική Βοήθεια, ακολουθεί πίνακας συμβάσεων της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ για το προηγούμενο έτος

Αντικείμενο

Ανάδοχος

Τίμημα προ ΦΠΑ

Υποστήριξη για την προετοιμασία του σχεδιασμού του Προγράμματος ΤΠΕ στο πλαίσιο της ΠΠ 2021-2027

REMACO AE

59.000,00 €

Σύνταξη φακέλου περιβαλλοντικού προελέγχου του Προγράμματος ΤΠΕ της ΠΠ 2021-2027

ENVIROMETRICS ΕΠΕ

11.970,00 €

Δημοσιότητα δράσεων ΤΠΕ Οριζόντιου Χαρακτήρα

OVAL ADVERTISING

11.300,00 €

Υπηρεσίες καθαριότητας

ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΚΟΙΣΠΕ

20.647,99 €

Μελέτη προσαρμογής της οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ ή άλλης δομής του ΥΨηΔ προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντα της αρμόδιας Αρχής Διαχείρισης του ΤΠΑ του ΥΨηΔ

DIADIKASIA SA

25.000,00 €Σχετικές δημοσιεύσεις