ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στελέχωσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία απόσπασης ή μετακίνησης για την πλήρωση Εννέα (9) θέσεων στις Μονάδες της ΕΥΔ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι υπάλληλοι της Γενικής Κυβέρνησης και της ΜΟΔ που υπηρετούν σε Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ του ν. 4914/2022, ή στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν επίσης οι υπάλληλοι της Γενικής Κυβέρνησης που είχαν υπηρετήσει σε Ειδική Υπηρεσία του ν. 4914/2022, του ν. 4314/2014, του ν. 3614/2007, του ν. 2860/2000, ή στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ και αποχώρησαν, λόγω λήξης ή άρσης της απόσπασης ή μετακίνησής τους, ή λόγω μετάταξης, σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις του άρ. 66 παρ. 21 του ν. 4914/2022. 

Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται ως εξής:

  • Οκτώ (8) θέσεις Κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ
  • Μία (1) θέση Κατηγορίας ΔΕ

Για τις κατηγορίες εκπαίδευσης ΠΕ και ΤΕ, ενδιαφέρον μπορούν να εκδηλώσουν στελέχη όλων των ειδικοτήτων.

Οι αποσπάσεις θα  ολοκληρωθούν σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1 α)  του άρθρου 18 του  Ν.3614/2007 (ΦΕΚ Α΄267 όπως ισχύει), δυνάμει του άρθρου 59 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265) και με τη διαδικασία της παρ. 21 του άρ. 66 του ν. 4914/2022 (Α΄61).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται  στο άρ. 6 της υπ΄αρ. 98088/30.9.2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄3780) με τίτλο «Διάθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ)».

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα συνοδευόμενη από το τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας Πρόσκλησης. 

Η παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου συμπληρωθούν οι κενές θέσεις σε κάθε κατηγορία προσωπικού.

Η αίτηση με το Βιογραφικό Σημείωμα μπορούν να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις Διευθύνσεις: 

  • Λευκή Μαστιχιάδη, Πρωτόκολλο της ΕΥΔΕ ΤΠΕ, l.mastichiadi@madc.gr
  • Χριστίνα Βαργιανίτη, Δ/νση Προσωπικού Μονάδας Δ΄ «Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης», chvar@madc,gr.
  • Αθανάσιος Κοσμόπουλος, Προϊστάμενος Μονάδας Δ΄ «Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης", skosmo@madc.gr.

Η παρούσα πρόσκληση καθώς και τα συνημμένα υποδείγματα έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτελικής Δομής ΕΥΔΕ ΤΠΕ: www.digitalplan.gov.gr 

Φωτογραφία από Gerd Altmann από το Pixabay

Σχετικές δημοσιεύσεις