ΕΣΠΑ 2021-2027

Οργανωτικό Μοντέλο για την άσκηση διαστημικής πολιτικής

ΕΠΑνΕΚ

Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών μέσω της ανάπτυξης και του σχεδιασμού του κατάλληλου Οργανωτικού Μοντέλου για την Άσκηση Διαστημικής Πολιτικής της χώρας

Η συγκεκριμένη πράξη προωθεί την προσαρμογή της ελληνικής πολιτείας στο νέο σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [Space Strategy for Europe -COM (2016) 705 final] για τη θέσπιση και υλοποίηση ευρωπαϊκής στρατηγικής διαστήματος, της διασύνδεσης του τομέα του διαστήματος με άλλους τομείς της οικονομίας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

Σημαντικός στόχος της πράξης είναι να προαχθεί η ανάπτυξη εθνικών εφαρμογών και υπηρεσιών όπου το διάστημα έχει πρωτεύοντα ρόλο, με την ανάπτυξη ολοκληρωμένου πλάνου ανταποδοτικής συμμετοχής της χώρας σε Διεθνείς Οργανισμούς και Προγράμματα (ESA, EUMETSAT, HELLIOS II) και σχεδίαση διαστημικών προγραμμάτων για την εξυπηρέτηση εθνικών αναγκών με συντονιστή Υπουργείων και Φορέων το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΨΗΔ). 

Ως εθνικός οργανισμός αρμόδιος για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής, εποπτευόμενος από το ΥΨΗΔ, ορίσθηκε το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛ.ΚΕ.Δ) με σκοπό την διαμόρφωση πρότασης για την προώθηση, διάχυση και αξιοποίηση της διαστημικής στρατηγικής της χώρας. 

Μέσω προγραμμάτων και έργων σχετικών με τις διαστημικές δραστηριότητες, που πρόκειται να αξιοποιηθούν από τις ελληνικές επιχειρήσεις στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογίας, της άμυνας και ασφάλειας, του περιβάλλοντος, της γεωργίας και του εμπορίου, η πράξη πρόκειται να επιφέρει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας ως σύνολον.

Επιπλέον, με την υλοποίηση της πράξης, το ΥΨΗΔ 

  • θα προσδιορίσει τη λειτουργία της νέας δομής προς όφελος της ψηφιακής οικονομίας και της μετάβασης της χώρας σε νέα αναπτυξιακά πρότυπα 
  • θα αναβαθμίσει τις ικανότητές του για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
  • θα αναπτύξει ολοκληρωμένη διαστημική πολιτική σύμφωνα με πρότυπα, προδιαγραφές, καλές πρακτικές που ισχύουν ή αναπτύσσονται τόσο σε επίπεδο Ε.Ε. όσο και σε επίπεδο αλλά κρατών διεθνούς κύρους, όπως οι ΗΠΑ.

Τα αποτελέσματα της πράξης θα αποτελέσουν κρίσιμο παράγοντα για την άσκηση πολιτικής στον συγκεκριμένο τομέα, ενώ πρόκειται να αξιοποιηθούν τόσο από την Δημόσια Διοίκηση, όσο και από την συγκεκριμένη αγορά η ανάπτυξη της οποίας απαιτείται για να καλυφθεί το υφιστάμενο κενό.

Τέλος, η συμπόρευση στην ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική διαστήματος συνδεόμενη με το επιχειρηματικό περιβάλλον συμβάλλει στη συμμόρφωση της χώρας μας με τις διεθνείς οδηγίες και κανονισμούς.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους και είναι ενταγμένη στο Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020".

Προϋπολογισμός πράξης: 496.000 Ευρώ.