ΕΣΠΑ 2021-2027

«WIFI4GR» Ανάπτυξη Δημόσιων Σημείων Ασύρματης Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Διαδίκτυο

ΕΠΑνΕΚ

Παροχή δωρεάν ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω WiFi Hotspots

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία 5.600 σημείων (access points) ασύρματης πρόσβασης - WiFi (Hotspots) στο Διαδίκτυο σε 2.500 περιοχές πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος διάσπαρτες σε ολόκληρη την χώρα καθώς και την υποστήριξη λειτουργίας του ασύρματου δικτύου για τρία χρόνια.

Η επιλογή των σημείων ενδιαφέροντος (access points) θα πραγματοποιηθεί με βασικό κριτήριο τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής/τουριστικής δραστηριότητας μιας περιοχής, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τις ειδικότερες ανάγκες κάθε τόπου.

Η συγκεκριμένη δράση WiFi4GR συμπληρώνει την αντίστοιχη δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο WiFi4EU με την οποία παρέχεται δωρεάν σύνδεση WiFi σε πολίτες και επισκέπτες σε δημόσιου χώρους στις περιφέρειες των Δήμων της Ε.Ε.

Το ασύρματο δίκτυο WiFi4GR στοχεύει στην παροχή κάλυψης των δήμων οι οποίοι δεν πρόκειται να ενταχθούν στο έργο της Ε.Ε. ή/και να καλύψει επιπλέον σημεία ασύρματης πρόσβασης των δήμων που θα ενταχθούν στο WiFi4EU. 

Η δυνατότητα παροχής δωρεάν ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω WiFi Hotspots απευθύνεται σε όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις και αφορά σε υπαίθριους ή/και κλειστούς δημόσιους χώρους σε όλη την Επικράτεια. 

Συμβολή και αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση της δράσης

Η δημιουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο θα συμβάλλει:

  • Στην περαιτέρω ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας όπου παρατηρείται υστέρηση. 
  • Στην αύξηση της χρήσης του διαδικτύου και στην εξοικείωση των πολιτών με το διαδίκτυο και τις ευρυζωνικές υπηρεσίες καθώς και την αξιοποίηση των διαδικτυακών πηγών πληροφόρησης και υπηρεσιών 
  • Στη διαθεσιμότητα του διαδικτύου μέσω ασύρματων μεθόδων πρόσβασης, σε περιστάσεις που οι χρήστες δεν βρίσκονται σε κάποιο σταθερό χώρο.
  • Στη δημιουργία και εγκατάσταση εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης ως κίνητρο προς τους ιδιώτες επενδυτές για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων επόμενης γενιάς αλλά κα τη βάση για τη μεγαλύτερη διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών στον γενικό πληθυσμό.

Επιπλέον, οι υποδομές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα έχουν τη δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, ως εργαλείων για την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας, όπως κατά την υλοποίηση υποδομών για τις έξυπνες πόλεις.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

Φορέας υλοποίησης του Έργου είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Προϋπολογισμός έργου: 15.000.000 Ευρώ.

Σχετικές δημοσιεύσεις