Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5129458

Ψηφιακή Εφαρμογή Εκτιμητικής Διαδικασίας ΕΛΓΑ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 6/4/2023
Ο ΕΛ.Γ.Α. είναι ο κύριος οργανισμός στην χώρα μας για την ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και λειτουργεί με βάση το Νόμο 3877/2010 (ΦΕΚ 160) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας». Σύμφωνα με τον Ν. 3877/2010 είναι υποχρεωτική η υποβολή εκ μέρους του παραγωγού της Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής. Σε περίπτωση ζημιάς στην καλλιέργεια / εκτροφή πραγματοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι και συμπληρώνονται τα πρωτογενή πορίσματα, τα οποία ελέγχονται και από την κεντρική υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α. ώστε να προωθηθούν προς τις διαδικασίες υπολογισμού αποζημιώσεων/ενισχύσεων, εκκαθάρισης και έκδοσης εντολών πληρωμής. Τα ιστορικά στοιχεία που συγκεντρώνονται από αυτήν την διαδικασία αξιοποιούνται για την υποστήριξη μελλοντικών αποφάσεων. Το έργο στοχεύει στην ψηφιοποίηση της παραπάνω διαδικασίας αναπτύσσοντας μία εφαρμογή που θα διαλειτουργεί με τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του ΕΛ.Γ.Α. θα διευκολύνει την εκτιμητική διαδικασία στα πλαίσια των ελέγχων που πραγματοποιεί ο φορέας. Αντλώντας στοιχεία από το χαρτογραφικά υπόβαθρο αλλά και από λοιπά επίπεδα που είναι απαραίτητα, ο εκτιμητής θα μπορεί για παράδειγμα να οργανώνει, να ενεργεί και να ολοκληρώνει την εκτίμηση του έχοντας online διαθέσιμα όλα τα στοιχεία εκείνα που του είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εκτιμητικής διαδικασίας επί τόπου στο πεδίο δράσης του (χωράφι). Με αυτήν την δράση ο ΕΛ.Γ.Α. αναδεικνύεται σύμμαχος στο έργο του ασφαλιζόμενου προσφέροντας του ασφάλεια και αξιοπιστία. Έτσι ο φορέας αναδεικνύει τις δυνατότητες του Αγροτικού τομέα καθιστώντας τον ελκυστικό για μελλοντικές επενδύσεις.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 1.635.138,40 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €