Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5198167

Σύγχρονες και Βιώσιμες θέσεις απασχόλησης στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Εθνικής Οικονομίας ΙΝΕ ΓΣΕΕ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 10/4/2023
Η Πράξη αφορά στην παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ) σε 10.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα σε όλη τη χώρα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, απόφοιτους πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την απόκτηση νέων ψηφιακών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Ειδικότερα, οι ωφελούμενοι της Πράξης θα καταρτιστούν τόσο σε εξειδικευμένες θεματικές ενότητες διάρκειας 110 ωρών όσο και σε οριζόντιες ψηφιακές θεματικές διάρκειας 40 ωρών με σκοπό την ενίσχυση της δυνατότητας για απασχόληση, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησης και την επαγγελματική κινητικότητα για την εξασφάλιση προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή στις διαρθρωτικές αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της οικονομίας εν γένει. To oριζόντιο θεματικό αντικείμενο κατάρτισης με τίτλο «Ψηφιακές δεξιότητες επικοινωνίας, (συν)εργασίας και πολιτειότητας», είναι κοινό για όλους τους ωφελούμενους της Πράξης, ενώ η επιλογή εξειδικευμένου θεματικού αντικειμένου θα προκύψει από την υλοποίηση δύο συνεδριών συμβουλευτικής που θα υποστηρίζονται από εξειδικευμένα εργαλεία λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το εκπαιδευτικό επίπεδο και το επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελούμενων. Έτσι, οι ωφελούμενοι χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου (έως isced 4) ή/και πολύ χαμηλού και χαμηλού επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων (1η ομάδα ωφελουμένων) μπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω θεματικά αντικείμενα: 1. Υπεύθυνος Ψηφιακού Μάρκετινγκ και Διαχείρισης Κοινωνικών Δικτύων 2. Χειριστής Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου 3. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce) 4. Στέλεχος Σχεδίασης Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων Οι ωφελούμενοι με μέσο και υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (τουλάχιστον isced 5) ή/και υψηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων (2η ομάδα ωφελουμένων) μπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω θεματικά αντικείμενα: 1. Τεχνικός Κινούμενων Σχεδίων και Ψηφιακών Τεχνών 2. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών 3. Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων Πληροφοριών με Νέες Τεχνολογίες (Data Analytics) 4. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία 5. Συστήματα Μελετών και Διαχείρισης Έργων 6. Ειδικός στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων και στη μηχανική μάθηση Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης και οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης. Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 19.437.500,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €