Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5150138

ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 27/4/2023
Ο ΔΛΤ αποτελεί ένα εργαλείο της συνολικής εκτίμησης της συμβολής της τουριστικής δραστηριότητας στην εθνική οικονομία και επομένως συνιστά ένα από τα βασικότερα εργαλεία προσέγγισης του τουριστικού φαινομένου, καθώς συγκεντρώνει, ταξινομεί και διασυνδέει τα στατιστικά στοιχεία που περιγράφουν όλες τις σημαντικές πτυχές του τουρισμού ως ενιαίου και διακριτού τομέα του οικονομικού συστήματος της χώρας. Με την κατάρτιση των πινάκων 1-7 σε ετήσια βάση θα περιγράφεται η δομή της τουριστικής δραστηριότητας της χώρας, θα μετράται το οικονομικό μέγεθος του τουριστικού τομέα και θα συλλέγονται οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη μέτρηση της συμβολής του τουρισμού στην απασχόληση και γενικότερα στην οικονομική δραστηριότητα. Με την ολοκλήρωση του έργου από το Υπουργείο Τουρισμού, η χώρα θα διαθέτει τους επτά πρώτους πίνακες του Δορυφόρου, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα περί ορθής εκτίμησης της συμβολής του τουριστικού τομέα στην οικονομία.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 256.200,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €