Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5202510

ΗΦΑΙΣΤΟΣ Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας

  • Ημερομηνία Ένταξης: 22/2/2023
Ο εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών στα δημόσια ΑΕΙ, ΤΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας είναι απαραίτητος για τη βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής των ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των φοιτητών/σπουδαστών,καθηγητών,ερευνητών και του διοικητικού προσωπικού.Σημαντικό μέρος των υποδομών των Ιδρυμάτων αυτών είναι πεπαλαιωμένης τεχνολογίας και αδυνατούν να υποστηρίξουν το τρέχον απαιτητικό εκπαιδευτικό/ερευνητικό έργο των μελών τους.Οι επενδύσεις στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα προσφέρουν υπερυψηλές ταχύτητες πρόσβασης στο Διαδίκτυο και εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφορικής σε εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες. Ειδικότερα, ο εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών των Ιδρυμάτων περιλαμβάνει: •Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών των Ιδρυμάτων σε συγκεκριμένα σημεία αυτών, καθώς και αναβάθμιση του εξοπλισμού πρόσβασης και διασύνδεσης με το εθνικό δίκτυο δεδομένων ΕΔΕΤ όπου απαιτείται. •Δημιουργία πολλαπλών σημείων ασύρματης πρόσβασης σε όλους τους χώρους των Ιδρυμάτων •Ασύρματη δικτύωση φοιτητικών εστιών και διασύνδεσή τους με το ακαδημαϊκό δίκτυο οπτικών ινών της ΕΔΕΤ Α.Ε. •Εκσυγχρονισμό των τηλεφωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών επικοινωνίας των Ιδρυμάτων, διασφαλίζοντας την εξοικονόμηση πόρων και τη βελτίωση εξυπηρέτησης των χρηστών. •Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ασφάλειας για την προστασία από εξωτερικές επιθέσεις, προστατεύοντας τα δεδομένα των χρηστών και διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων των Ιδρυμάτων.. •Ενίσχυση/επέκταση των ηλεκτρονικών καταλόγων που διατηρούν τα Ιδρύματα για τη διαχείριση ταυτότητας των μελών της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και την εξουσιοδότησή τους για πρόσβαση σε υποδομές και υπηρεσίες. •Δημιουργία εξειδικευμένων ομάδων για την υποστήριξη Ιδρυμάτων που δεν διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Ως αποτέλεσμα του έργου, τα μέλη της της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας θα χρησιμοποιούν το τοπικό δίκτυο του Ιδρύματος στο οποίο ανήκουν για να συνδεθούν στο εθνικό δίκτυο δεδομένων ΕΔΕΤ και, μέσω αυτού, σε εθνικές υποδομές και στο σύνολο των ερευνητικών υποδομών παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των αποθετηρίων δεδομένων, υποδομών εξειδικευμένων επιστημονικών οργάνων, βιβλιοθηκών, κέντρων δεδομένων, δικτύων αισθητήρων κλπ. Ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των υποδομών θα συντελέσει στην εξοικείωση εκατοντάδων χιλιάδων χρηστών με τις σύγχρονες ευρυζωνικές υπηρεσίες. Η βελτίωση της ταχύτητας και ποιότητας ανταλλαγής,επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων και η διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ομάδων,καθώς αποκτούν πρόσβαση σε αντίστοιχες υποδομές έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,άλλων κρατών και διεθνών οργανισμών,συγκαταλέγονται στα σημαντικά αναμενόμενα επιτεύγματα του έργου. Οι προβλεπόμενες προηγμένες υπηρεσίες ασφάλειας δεδομένων και επικοινωνιών θα συνεισφέρουν επιπλέον στην αναβάθμιση των καθημερινών δραστηριοτήτων των μελών της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. Συνολικά,οι νέες προηγμένες ψηφιακές υποδομές των Ιδρυμάτων αναμένεται να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην εθνική επιστημονική κοινότητα,με σημαντική μόχλευση των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους. Οι μελέτες για την αναβάθμιση των υποδομών θα διεξαχθούν με την ενεργή συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων των Κέντρων Πληροφορικής, Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου των Ιδρυμάτων,καθώς και διεθνών Δικτύων Έρευνας/Τεχνολογίας, όπου απαιτείται,διασφαλίζοντας έτσι την κάλυψη εξειδικευμένων και απαιτητικών αναγκών από όλες τις κατηγορίες χρηστών.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 26.029.931,20 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 25.679.830,88 €
  • Ποσό Πληρωμών: 15.146.892,21 €