Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5201647

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με Ενσωματωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων

  • Ημερομηνία Ένταξης: 22/2/2023
Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Φάσματος με δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων, το οποίο θα υποστηρίζει την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στο σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, των δημοσίων φορέων καθώς και των πολιτών-καταναλωτών οι οποίοι της υποβάλλουν αιτήματα χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. Σύμφωνα με τον Ν.4070/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η ΕΕΤΤ είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για τις δραστηριότητες τήρησης/διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΜΡ), διαχείρισης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται από το Τμήμα Διαχείρισης Φάσματος και συμβάλλουν στην ανάπτυξη και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σε περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού και εξασφάλιση των συμφερόντων των καταναλωτών. Τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων αποτελούν εξουσιοδοτήσεις για τη χρησιμοποίηση μίας ραδιοσυχνότητας ή μιας ζώνης ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με καθορισμένες προϋποθέσεις και χορηγούνται όπου κρίνεται αναγκαίο ώστε: α) να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεμβολές, β) να εξασφαλίζεται η τεχνική ποιότητα των υπηρεσιών, γ) να διαφυλάσσεται η αποτελεσματική χρήση του φάσματος, δ) να πληρούνται οι λοιποί στόχοι γενικού συμφέροντος, όπως ορίζονται σύμφωνα με την Κοινοτική νομοθεσία. Το έργο συμβάλλει άμεσα στην Προτεραιότητα 5.6 της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής, καθώς επιτυγχάνει την αναβάθμιση της ποιότητας των συναλλαγών (ευκολία πρόσβασης, ταχύτητα εξυπηρέτησης, υπηρεσίες μιας στάσης) της ΕΕΤΤ με τις επιχειρήσεις, τους δημόσιους φορείς και τους πολίτες-καταναλωτές για την αποδοτική χρήση και αξιοποίηση του σπάνιου εθνικού πόρου του φάσματος προς όφελος της επιτάχυνσης της ψηφιακής οικονομίας. Ειδικότερα, το έργο αποτελεί ολοκληρωμένη λύση παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις/πολίτες-καταναλωτές επικεντρωμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες των τελικών χρηστών, και συνδυάζει την απλούστευση διαδικασιών με παράλληλη αύξηση της ταχύτητας και του όγκου των συναλλαγών που διεκπεραιώνονται. Συνοπτικά, τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου θα είναι: - Αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων επιχειρήσεων και ομάδων χρηστών που βασίζουν την οικονομική τους δραστηριότητα στην χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. - Βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της ΕΕΤΤ, τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού όσο και του τεχνολογικού εξοπλισμού. - Επιτάχυνση της πραγματοποίησης επενδύσεων και της ανάπτυξης της τηλεπικοινωνιακής αγοράς.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 2.012.673,39 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 2.012.673,39 €
  • Ποσό Πληρωμών: 1.966.731,83 €