Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5202511

Παροχή προηγμένων δικτυακώνυπολογιστικών υπηρ σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περ υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας

  • Ημερομηνία Ένταξης: 22/2/2023
-Το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), υλοποίησαν από 02/06/14 μέχρι 30/10/15 το έργο «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο Εθνικό Ακαδημαϊκό Δίκτυο ΕΔΕΤ, για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων στην ιατρική και τη βιολογία, σε νεφοϋπολογιστικό περιβάλλον (Cloud Computing)», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Στόχος του έργου ήταν η διασύνδεση 31 δημόσιων Νοσοκομειακών Μονάδων της χώρας με το δίκτυο ΕΔΕΤ, κατ’ αναλογία με την πρακτική που ακολουθείται σε πολλές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, με πολλαπλά οφέλη για το λειτουργικό, κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο των νοσοκομείων και για το επιστημονικό τους προσωπικό. Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με το ΕΔΕΤ, θα επεκτείνουν το ανωτέρω έργο στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας που δεν ωφελήθηκαν από αυτό. Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιήσουν: α) Τη διασύνδεση στο δίκτυο οπτικών ινών της ΕΔΕΤ του συνόλου των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας σε ταχύτητες 1/10Gbps, με μίσθωση υποδομής οπτικών ινών για 15 έτη. β) Την προμήθεια και εγκατάσταση περισσοτέρων από 4.500 νέων σημείων ασύρματης πρόσβασης (WiFi) εντός των χώρων των ωφελούμενων νοσοκομείων. γ) Την παροχή υπηρεσίας εφεδρικής αποθήκευσης των δεδομένων, που παράγουν οι απεικονιστικές συσκευές των ωφελούμενων νοσοκομείων στο Κέντρο Δεδομένων για την Υγεία, στο Ηράκλειο Κρήτης. δ) Την επέκταση του Κέντρου Δεδομένων για την Υγεία ώστε να καλύψει τις απαιτήσεις των νέων ωφελούμενων νοσοκομείων. ε) Τη δημιουργία καταλόγων χρηστών για το προσωπικό των επιλέξιμων νοσοκομείων. στ) Την παροχή υπηρεσίας για την πρόσβαση του επιστημονικού προσωπικού των νοσοκομείων στην υπηρεσία διαδανεισμού ιατρικών άρθρων ΔΙΑΔΟΣΙΣ (diadosis.grnet.gr). ζ) Την στοχευμένη αναβάθμιση των τοπικών δικτύων των νοσοκομείων. η) Την αξιοποίηση των παρεχόμενων υπολογιστών πόρων του Κέντρου Δεδομένων στο Ηράκλειο Κρήτης για τη φιλοξενία και την εγκατάσταση νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 13.918.631,17 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 13.672.670,25 €
  • Ποσό Πληρωμών: 4.922.522,85 €