Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5161998

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ενιαίας Διαχείρισης Υποτροφιών ΙΚΥ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 17/3/2023
Με το προτεινόμενο προς υλοποίηση νέο ΟΠΣ «Σύστημα Ενιαίας Διαχείρισης Υποτροφιών» βασισμένο στη διαλειτουργικότητα, το ΙΚΥ έχει ως στόχο: • Τη βελτιστοποίηση της εσωτερικής λειτουργίας του ΙΚΥ και της εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων, μέσω ανασχεδιασμού/προτυποποίησης εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας, την απλοποίηση των διαδικασιών, την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας και την ενίσχυση της διαφάνειας. • Τον εξορθολογισμό και απλοποίηση των εξωστρεφών διαδικασιών, μέσω της βελτιστοποίησης/προτυποποίησής τους με την ελαχιστοποίηση της εμπλοκής των συναλλασσόμενων πολιτών / εθνικών και διεθνών οργανισμών που συνεργάζονται με το Ι.Κ.Υ, της μείωσης του χρόνου εξυπηρέτησής τους καθώς και της ελαχιστοποίησης των διοικητικών βαρών. Το προτεινόμενο ΟΠΣ θα εξαντλήσει τη δυνατότητα διασύνδεσης με διαδικτυακές υπηρεσίες (webservices) των εμπλεκόμενων φορέων του δημοσίου ώστε να μην απαιτείται ο συναλλασσόμενος πολίτης να δρα ως «μεσάζων» μεταξύ υπηρεσιών. Επιπλέον στα πλαίσια της εξωστρέφειας, το ΙΚΥ ως πάροχος λειτουργικότητας, στα πλαίσια του προτεινόμενου έργου θα υλοποιήσει διαδικτυακή υπηρεσίας (ws) για την πρόσβαση διαπιστευμένων τρίτων φορέων στα δεδομένα υποτροφιών του ΙΚΥ και υιοθετώντας συμμόρφωση με το κανονιστικό θεσμικό πλαίσιο GDPR. Μέσω της παρούσας Δράσης επιτυγχάνεται η μείωση των διοικητικών βαρών, η απλούστευση και προτυποποίηση υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους (πολίτες, φορείς και επιχειρήσεις).

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 1.379.376,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €