Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 6003639

Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultrafast Broadband UFBB

  • Ημερομηνία Ένταξης: 28/11/2023
Η δράση UFBB αποτελεί τη βασική δημόσια παρέμβαση στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασής Επόμενης Γενιάς 20142020 020212027 για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών επόμενης γενιάς με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε αγροτικές περιαστικές αλλά και αστικές περιοχές που δεν διαθέτουν διαδικτυακή πρόσβαση υπερυψηλής ταχύτητας Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη Δικτύου ικανού να προσφέρει ευρυζωνικές συνδέσεις υπερυψηλής ταχύτητας στους τελικούς χρήστες με ταχύτητες τουλάχιστον 100Mbps ή τουλάχιστον 100Mbps αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps Η παρέμβαση υλοποιείται σε συγκεκριμένες περιοχές με τρόπο συμπληρωματικό σε αντίστοιχες υποδομές που αναπτύσσουν ιδιώτες πάροχοι με τρόπο που δεν παρεμβαίνει ούτε στρεβλώνει τη λειτουργία της αγοράς και χωρίς να λειτουργεί ανασταλτικά για τις σχεδιαζόμενες ιδιωτικές επενδύσεις διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα των επενδύσεων

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 13/3/2024
  • Προυπολογισμός: 237.387.177,63 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 117.181.721,63 €
  • Ποσό Πληρωμών: 32.268.079,85 €