Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 6001472

Οικοσύστημα εφαρμογών Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων

  • Ημερομηνία Ένταξης: 27/12/2023
Η Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων ΕΑΨΙ στοχεύει να αποτελέσει την εθνική ψηφιακή πύλη για την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων στη Χώρα να υποστηρίξει τα ευρωπαϊκά και εθνικά πλαίσια αναφοράς κατηγοροποίησης ψηφιακών ικανοτήτων και να συμβάλει στην παραγωγή πολιτικών για την ψηφιακή εκπαίδευση προσφέροντας στατιστικά δεδομένα Στόχος είναι η ενιαία και ολοκληρωμένη πρόσβαση των πολιτών σε δράσεις ψηφιακής επιμόρφωσης και η διευκόλυνση θεσμοθέτησης μηχανισμών αναγνώρισης και πιστοποίησης βάσει αναγνωρισμένων προφίλ για τις ψηφιακές δεξιότητεςΗ ΕΑΨΙ απευθύνεται στον γενικό πληθυσμό σε παρόχους ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και σε φορείς άσκησης δημόσιας πολιτικήςΟ πολίτης θα έχει τη δυνατότητα ενημέρωσης και πρόσβασης τόσο σε ψηφιακά μαθήματα όσο και σε δομημένα μονοπάτια μάθησης σχεδιασμένα βάσει κατάλληλων ψηφιακών προφίλ και προδιαγραφών Θα έχει επίσης τη δυνατότητα λήψης εξατομικευμένων προτάσεων περαιτέρω εκπαίδευσης βάσει σύγχρονων εργαλείων αυτόδιάγνωσης ψηφιακών αναγκώνΟι πάροχοι εκπαιδευτικού υλικού θα έχουν τη δυνατότητα προσφοράς και ενσωμάτωσης μαθημάτων τους στην ΕΑΨΙ στο πλαίσιο ανάπτυξης συνεργειών με σκοπό την κλιμάκωση των δράσεων για την απόκτηση ψηφιακών ικανοτήτωνΟι φορείς άσκησης δημόσιας πολιτικής θα μπορούν να αξιοποιήσουν την πλατφόρμα για την παροχή τηλεκπαίδευσης στο ανθρώπινο δυναμικό τους και την χάραξη πολιτικών επιμόρφωσης βάσει δεικτών ψηφιακής επιμόρφωσης οι οποίοι θα εξάγονται από το οικοσύστημα της ΕΑΨΙΗ ΕΑΨΙ θα υποστηρίζει επίσης δράσεις ευαισθητοποίησης με προβολή ψηφιακών ομιλιών και παρουσιάσεων μαζικής απεύθυνσης για τη διαμόρφωση ψηφιακής κουλτούρας ενίσχυσης των πολιτικών άρσης του ψηφιακού αποκλεισμού και προώθησης της καινοτομίας

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 13/3/2024
  • Προυπολογισμός: 4.216.000,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 314.433,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €