Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 6005107

WiFi4GR Ανάπτυξη Δημόσιων Σημείων Ασύρματης Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Διαδίκτυο

  • Ημερομηνία Ένταξης: 19/2/2024
Η δράση αποτελεί συμπληρωματική δράση της αντίστοιχης δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο WiFi4EU με την οποία παρέχεται δωρεάν σύνδεση WiFi σε πολίτες και επισκέπτες σε δημόσιου χώρους δήμων της ΕΕ και έχει σκοπό να καλύψει τους δήμους οι οποίοι δεν θα ενταχθούν στο έργο της ΕΕ ήκαι να καλύψει επιπλέον σημεία ασύρματης πρόσβασης των δήμων που θα ενταχθούν στο WiFi4EUΗ δράση αποσκοπεί στην παροχή της δυνατότητας στους πολίτες για ασύρματη δωρεάν ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο με τεχνολογία WiFi σε δημόσια σημεία ανά την επικράτεια Τα σημεία θα επιλεγούν με βασικό κριτήριο τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της επιχειρηματικήςτουριστικής δραστηριότητας μιας περιοχής

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 13/3/2024
  • Προυπολογισμός: 15.333.200,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 37.200,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 13.020,00 €