Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόσκληση: 01

Πρόσκληση 01: Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ

 • Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023, 5:00 μμ

Υποβολή Προτάσεων στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

Προυπολογισμός: 235.285.163,00 €

Έναρξη: 26/1/2023

Λήξη: 30/9/2023

Ανακοίνωση:

Σας ενημερώνουμε ότι η δυνατότητα υποβολής προτάσεων, για τους δήμους του Παραρτήματος Ζ, θα είναι διαθέσιμη από την Δευτέρα 2/10/2023.

Διευκρινίζεται ότι:

α) έγγραφα που συγκέντρωσαν οι δικαιούχοι για την υποβολή στην αρχική Πρόσκληση, (όπως αποφάσεις ΔΣ, πρακτικά Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, Εγκρίσεις Οικονομικής Επιτροπής, σύμβαση ανεξάρτητου συμβούλου κλπ) και αναφέρουν σαν πηγή χρηματοδότησης το ΕΠΑΝΕΚ, αναφέρουν τον τίτλο της αρχικής Πρόσκλησης, καθώς και φέρουν ημερομηνία προγενέστερη της έκδοσης της Πρόσκλησης 01_«Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (κωδ. 241) θεωρούνται έγκυρα, εφόσον έχουν εκδοθεί μετά την δημοσίευση της Πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (κωδ. 6039), ανεξαρτήτως του αν έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ ή όχι.

β) όπου αναφέρονται πρότυπα προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ και ειδικά στην διακήρυξη η πρόβλεψη για «WCAG 2.0» θα πρέπει να αντικατασταθεί με την πρόβλεψη για «WCAG 2.1».

γ) υποβάλλεται πλήρως συμπληρωμένη, σύμφωνα με τα υποδείγματα, Έκθεση Τεκμηρίωσης, εφόσον αυτή απαιτείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο έγγραφο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2021 – 2027». Σε περίπτωση που δεν απαιτείται υποβάλλεται τεκμηρίωση μη απαίτησης.

δ) το Έντυπο Ανάλυσης Κόστους υποβάλλεται  συμπληρωματικά σύμφωνα με το υπόδειγμα της Πρόσκλησης 01_ΨΗΜΕΤ για προτάσεις που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ και είχαν συμπληρώσει διαφορετικό έντυπο. Σε κάθε περίπτωση η ανάλυση γίνεται στις προβλεπόμενες κατηγορίες κόστους ανά δράση (όχι συγκεντρωτική κοστολόγηση δράσης).

Προσοχή: Τα τεύχη δημοπράτησης θα πρέπει να επισυνάπτονται σε επεξεργάσιμη μορφή (word) για να μπορούν να εισάγονται τυχόν σχόλια, διορθώσεις και παρατηρήσεις της Υπηρεσίας μας.

Καλούνται οι φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

 • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού (332 Δήμοι του Παραρτήματος Α)
  για έργα αρμοδιότητας των Νομικών Προσώπων των Δήμων, δικαιούχοι της Πρόσκλησης μπορεί να είναι μόνο οι αντίστοιχοι Δήμοι μέσω Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010.
  Σε περίπτωση αδύναμων δικαιούχων, δικαιούχοι δύνανται να είναι μόνο Αναπτυξιακοί Οργανισμοί ΟΤΑ (του ν. 4674/2020 (Α 53), όπως ισχύει) ή Δίκτυα Δήμων και Περιφερειών (του Ν. 3852/2010 (Α.101)), ανεξαρτήτως αν ο αδύναμος Δήμος συμμετέχει στη μετοχική σύνθεσή τους (σημειώνεται ότι, δε δύναται να υποκατασταθεί αδύναμος δικαιούχος από άλλο Δήμο).
  Σε αυτές τις περιπτώσεις στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης στο ΟΠΣ στο πεδίο "Στοιχεία Δικαιούχων/Εμπλεκόμενοι Φορείς" θα συμπληρώνεται και ο Δήμος ως "Εταίρος", εφόσον έχει συνάψει σύμβαση με τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του/ων Προγράμματος/ων:  

 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός 

Ταμείου/ων

 • ΕΤΠΑ  

Δράσεων:

 • «1.3.1  Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ»

Αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με το Πρόγραμμα, τις Προτεραιότητες, τους Ειδικούς Στόχους, τις Κατηγορίες Περιφέρειας, το Ταμείο, τα Πεδία Παρέμβασης τους δείκτες καθώς και της κατανομής της δημόσιας δαπάνης ανά προτεραιότητα και κατηγορία περιφέρειας παρατίθενται στο Παράρτημα Ι.

 • Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 235.285.163,00.€.
 • Η ΔΑ δύναται να τροποποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας https://digitalplan.gov.gr/.
 • Η ΔΑ, εκτιμώντας κατά περίπτωση τα δεδομένα υλοποίησης του Προγράμματος, και τη φύση των δράσεων, δύναται να εντάξει πράξεις έως το 120% του ύψους της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που τίθεται στην παρούσα Πρόσκληση.

Οι προτάσεις  υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr.

από την 26/01/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00  

έως την 30/09/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 18:00,

από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου. Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ.

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος στις ελληνικές πόλεις. Η υλοποίηση ψηφιακών λύσεων που υποστηρίζονται από τοπικά παραγόμενα δεδομένα στοχεύει σε πιο αποδοτικές, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, προς όφελος των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων, ενώ η αξιοποίηση τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) στοχεύει στην ενίσχυση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Στις λύσεις αυτές συγκαταλέγονται η έξυπνη αστική κινητικότητα και διαχείριση στάθμευσης, η ενεργειακή απόδοση, οι βιώσιμες λύσεις στέγασης, οι ψηφιακές δημοτικές υπηρεσίες παρεχόμενες και μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου GOV.GR και η πολιτοκεντρική διακυβέρνηση, καθώς και η διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα συστήματα αυτά, μέσω της υπεύθυνης χρήσης των δεδομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες και της διασφάλισης της ποιότητας, της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας.
Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν βασίζονται σε 7 άξονες, ακολουθώντας τη φιλοσοφία του marketplace, η οποία αποτελεί καλή πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urbandevelopment/topics/cities-and-urban-development/city-initiatives/smart-cities_en#smart-cities-marketplace), και τη μεθοδολογία που αναπτύσσεται στο ευρωπαϊκό marketplace, το “Integrated Explore-Shape-Deal Matchmaking Process”, προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα. Οι 7 άξονες όπου εντάσσονται οι δράσεις αφορούν:

 • τη βιώσιμη μετακίνηση 
 • την εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση των δημοτικών τελών και μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των δημοτικών κτιρίων 
 • τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων 
 • τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
 • την ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας, της διαβούλευσης και της διαφάνειας 
 • την προστασία από κυβερνο-επιθέσεις και διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας 
 • την ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών 

Αναλυτικά, στο πλαίσιο των 7 παραπάνω αξόνων του marketplace, οι ελάχιστες λειτουργικές απαιτήσεις/προδιαγραφές δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ περιγράφονται στο Παράρτημα Ε).

Στο Παράρτημα Β-Τεκμηρίωση Αρμοδιότητας αναγράφονται οι αποκλειστικά αρμόδιοι ή/και συναρμόδιοι κατά περίπτωση φορείς ανά προσφερόμενη δράση του marketplace, καθώς και το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων/συναρμοδιοτήτων. Ο φορέας της πρότασης συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες ή μνημόνια συνεργασίας, όπου απαιτείται, με τους κατά περίπτωση συναρμόδιους φορείς.

Οι μέγιστοι προϋπολογισμοί που αντιστοιχούν στους δικαιούχους δήμους, με κριτήριο τον πληθυσμό τους, αναγράφονται στο Παράρτημα Α. Με βάση τον αντίστοιχο προϋπολογισμό, κάθε δικαιούχος δήμος/δυνητικός δικαιούχος μπορεί να επιλέξει τις δράσεις που τον ενδιαφέρουν/αφορούν από το σύνολο των δράσεων του marketplace. Σημειώνεται ότι, ειδικά για τις Δράσεις (29) Ανάπτυξη ψηφιακού διδύμου (digital twin) πόλης και (35) Κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ, οι δικαιούχοι δήμοι έχουν τον περιορισμό της επιλογής μιας εκ των δύο (χωρίς να είναι υποχρεωτική η επιλογή οποιασδήποτε).

Στους ως άνω προϋπολογισμούς συμπεριλαμβάνονται ο ΦΠΑ καθώς και τα κόστη του Ανεξάρτητου Συμβούλου και της δράσης Δημοσιότητας. Σε περίπτωση υπέρβασης του προϋπολογισμού, το υπερβάλλον ποσό επιβαρύνει τον δικαιούχο δήμο, και τυχόν εκπτώσεις εφαρμόζονται αναλογικά.

Σε περίπτωση αφαίρεσης δράσης ή άλλης μείωσης του προϋπολογισμού της πρότασης από τη Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ) κατά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης, ο μέγιστος προϋπολογισμός που αντιστοιχεί στον δήμο δεν μεταβάλλεται. Το υπόλοιπο ποσό παραμένει στη διάθεση του δήμου για υλοποίηση επιπλέον δράσεων, μετά από αίτηση τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης, χωρίς την υποχρέωση υποβολής νέας μελέτης, αλλά με επαρκή αιτιολόγηση.

Κάθε δικαιούχος δήμος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία (1) πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης, όπου θα ενσωματώνει όλες τις δράσεις που έχει επιλέξει από το marketplace. Στην περίπτωση δικαιούχου Αναπτυξιακού Οργανισμού / Δικτύου Πόλεων (υποκατάσταση αδύναμου δήμου), ο Οργανισμός μπορεί να υποβάλει περισσότερες προτάσεις εφόσον αυτές αφορούν διαφορετικούς δήμους.

Η επιλογή από το marketplace των δράσεων που εξυπηρετούν τις τοπικές ανάγκες και πολιτικές κάθε δικαιούχου δήμου θα συνοδεύεται από τη σύνταξη μελέτης, όπου θα αποτυπώνονται η ψηφιακή στρατηγική του, σύμφωνα με το Πρότυπο Μελέτης Δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού των ΟΤΑ (Παράρτημα Γ).

Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των ως άνω επιλεγμένων δράσεων θα υλοποιείται σε ένα (κύριο) υποέργο, με ενιαία διαγωνιστική διαδικασία. Τα αντικείμενα του Ανεξάρτητου Συμβούλου και της Δημοσιότητας, που είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα υλοποιηθούν σε ξεχωριστά υποέργα.

Ειδικά σημειώνονται ότι:

1. Σε περίπτωση αφαίρεσης δράσης ή μείωσης προϋπολογισμού πρότασης από την Διαχειριστική Αρχή κατά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης, εφόσον σε μεταγενέστερο στάδιο, με τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, ενταχθεί νέα δράση/δράσεις αυτές μπορούν να προκηρυχθούν σε χωριστό διαγωνισμό.

2. Η Διαχειριστική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Δικαιούχο προκήρυξη υλοποίησης κάποιων δράσεων σε χωριστό διαγωνισμό, (εφόσον κατά την κρίση της αυτό είναι προς όφελος της διαγωνιστικής διαδικασίας και του ελεύθερου ανταγωνισμού).

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων παρέχονται στα σχετικά αρχεία της πρόσκλησης.