Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόσκληση: 07 ΕΚΤ+ 3.1.2

Υλοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών, στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση

 • Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024, 5:25 μμ

Υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος: Ψηφιακός Μετασχηματισμός, του Ταμείου: ΕΚΤ+ και Δράσης: 3.1.2- Χωρίς Κατηγορία Δράσης (για τον ειδικό στόχο ESO4.7)

Προυπολογισμός: 62.500.000,00 €

Έναρξη: 16/6/2023

Λήξη: 16/7/2023

Καλούνται οι παρακάτω δυνητικοί δικαιούχοι: 

 • Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι (συμπεριλαμβανομένων των εποπτευόμενων Ινστιτούτων/φορέων αυτών) 
 • Επιμελητήρια (ΝΠΔΔ) Εθνικής Εμβέλειας
 • Ενώσεις (Εθνικής Εμβέλειας) Επιμελητηρίων (ΝΠΔΔ)
 • Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων ΤΠΕ (Εθνικής Εμβέλειας) μέλη της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες

Σημείωση: «Εθνικής Εμβέλειας» νοείται όταν έχει μέλη σε πάνω από το 50% των Περιφερειών της χώρας

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος: Ψηφιακός Μετασχηματισμός, του Ταμείου: ΕΚΤ+ και Δράσης: 3.1.2- Χωρίς Κατηγορία Δράσης (για τον ειδικό στόχο ESO4.7).

Η Πρόσκληση αφορά στην ενίσχυση της προτεραιότητας της νέας ψηφιακής στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, που είναι η ανάπτυξη των κατάλληλων ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, που παίζει καθοριστικό ρόλο για την ευημερία της κοινωνίας, καθώς και για την αδιάλειπτη λειτουργία κράτους και οικονομίας.

Δράση 3.1.2: Υλοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών

Αντικείμενο της Δράσης είναι η υλοποίηση δράσεων αναβάθμισης επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών και σε θέματα κυβερνοασφάλειας, για εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα, μέσης και υψηλής ψηφιακής ωριμότητας. Η κατάρτιση θα γίνεται εξ αποστάσεως και στοχεύει στην προσωπική τους ανάπτυξη και την προετοιμασία τους στις σχετικές απαιτήσεις και ανάγκες της αγοράς εργασίας τα επόμενα έτη.

Ομάδα Στόχος

Η Δράση αφορά εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, μέσης και υψηλής ψηφιακής ωριμότητας.

Αντικείμενο

Οι υποδράσεις (έργα) που περιλαμβάνονται στη Δράση 3.1.2, αφορούν σε όλη τη χώρα, εναρμονίζονται με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και έχουν κριθεί από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών ως προτεραιότητες για συγχρηματοδότηση. Ενδεικτικά: 

 • Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης/επανακατάρτισης και πιστοποίησης με στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας– Πρωτοβουλία «Cybersecurity Experts Academy-Skilling & Employment», του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), 
 • Ενίσχυση του εργατικού δυναμικού σε προχωρημένες ψηφιακές δεξιότητες, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), 
 • Ενίσχυση του εργατικού δυναμικού νησιωτικών και παράκτιων περιοχών, και αναβάθμιση του επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών που αφορούν σε πεδία εφαρμογής της γαλάζιας οικονομίας, του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) 
 • Ολοκληρωμένη παρέμβαση προετοιμασίας του ανθρώπινου δυναμικού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του εμπορίου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.)

Γεωγραφική κατανομή:

Η γεωγραφική κατανομή των ωφελουμένων θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με την περιφερειακή κατανομή του προϋπολογισμού (περιφέρειες Μετάβασης και Λιγότερο Ανεπτυγμένες)

Τρόπος Υλοποίησης

Οι προτεινόμενες δράσεις θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
 • Επιλογή των Υποψηφίων για την καταγραφή των αναγκών τους
 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής
 • Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης
 • Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και ψηφιακών δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν 
 • Συντονισμός και διαχείριση της πράξης
 • Δημοσιότητα-Αξιολόγηση της δράσης
 • Καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος 

Πρόσκληση και Επιλογή ωφελούμενων:

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους στα χρονικά πλαίσια που θα ορίζονται στη σχετική Πρόσκληση του Δικαιούχου για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος.

Πραγματοποίηση καταγραφής αναγκών και ψηφιακών δεξιοτήτων:

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης, δύναται να λαμβάνουν μέρος σε διαδικασία συμβουλευτικής συνέντευξης, με σκοπό τη διερεύνηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που διαθέτουν, ειδικότερα σε ψηφιακές δεξιότητές, καθώς και την κατάταξή τους σε επίπεδο γνώσεων αλλά και την καταγραφή των αναγκών τους, όσον αφορά στις ψηφιακές τεχνικές και εφαρμογές. 

Κατάρτιση:

Οι προτεινόμενες δράσεις ανάπτυξης, επανακατάρτισης, αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων θα υλοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης, σύγχρονης ή ασύγχρονης, με δυνατότητα πιστοποίησης, ενώ για όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα αναπτύσσεται ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους πολίτες, πχ μέσω της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων

Πιστοποίηση:

Οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε διαδικασία πιστοποίησης σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Με βάση το άρθρο 39 του Ν. 4921/2022 (Α’ 75/18.4.2022) και την ΚΥΑ 82759/30.08.2022 (Β’4581) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η πιστοποίηση των καταρτισθέντων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης δύναται να διενεργείται από ανεξάρτητους Φορείς Πιστοποίησης, οι οποίοι είναι: α) διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 ή β) πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ιδίως του άρθρου 50 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), να χορηγούν πιστοποιητικά ή γ) εταιρείες λογισμικού ή τεχνολογίας, οι οποίες παρέχουν σχετικές πιστοποιήσεις που είναι διεθνώς αναγνωρισμένες στην αγορά εργασίας. 

Με την πιστοποίηση βεβαιώνεται ότι ο καταρτισθείς απέκτησε σε επαρκή βαθμό τις γνώσεις ή δεξιότητες που σχετίζονται με το αντικείμενο της κατάρτισης που παρακολούθησε.

Δημοσιότητα του Έργου:

Ενέργειες δημοσιότητας και προώθησης, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις υλοποίησης κάθε δράσης. 

Συντονισμός – Διαχείριση:

Οργάνωση, συντονισμός, παρακολούθηση και διαχείριση της πράξης.

Ποσόστωση γυναικών

Με δεδομένο ότι, η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των γυναικών αποτελεί σημαντικό στοιχείο του Σχεδίου Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση καθώς και της Ψηφιακής Πυξίδας, η δράση προβλέπει ποσοστό 20% για τη συμμετοχή των εργαζομένων γυναικών. Στην περίπτωση όπου ο υποψήφιος δικαιούχος παρεκκλίνει του συγκεκριμένου ποσοστού συμμετοχής, θα πρέπει να υποβληθεί σχετική τεκμηρίωση.

Εργαλείο Αξιολόγησης Ψηφιακής Ωριμότητας:

Στην περίπτωση που απαιτείται να αξιολογηθεί το επίπεδο της ψηφιακής ωριμότητας των υποψηφίων, κρίνεται απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί μεθοδολογία η οποία να βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ικανότητα των Πολιτών DigComp (https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp/digcomp-framework_en). Να γίνεται σχετική αναφορά στο Σχέδιο Δράσης που θα υποβληθεί συνημμένο στην πρόταση του δικαιούχου.

Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού:

Με βάση το άρθρο 42 του Ν. 4921/2022 (Α’ 75/18.4.2022), τυχόν εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί από τους δικαιούχους ώστε να αξιοποιηθεί για την κατάρτιση, καθίσταται μετά το πέρας της εκπαίδευσης, δημόσια προσβάσιμο χωρίς περαιτέρω αντάλλαγμα για τους παρόχους. Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό, θα πρέπει να κατατεθεί στο ηλεκτρονικό αποθετήριο που τηρείται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), κατά τρόπον που να μπορεί να μεταφορτωθεί από κάθε ενδιαφερόμενο και θα μπορεί να αξιοποιείται στη συνέχεια από την Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, χωρίς περαιτέρω αντάλλαγμα για τους παρόχους, για την ανάπτυξη μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων, τα οποία είναι δωρεάν προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

Μητρώο Εκπαιδευτών:

Η άντληση των απαιτούμενων εκπαιδευτών κατάρτισης πραγματοποιείται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και εν δυνάμει με βάση τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 82759/30.08.2022 (Β’ 4581) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ότι αφορά στη χρήση του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων.